2016-08-24

Status prawny Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad

Status prawny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad regulują następujące akty prawne:
 

1. Statut GDDKiA

2. Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

4. Ustawa z dnia z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 

5. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (z poźn. zm.)

6. Regulamin Organizacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Struktura Organizacyjna