2016-10-07

2014 i 2015 rok

I. Informacje dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – działania inwestycyjne prowadzone w latach 2014 i 2015

  • Działania inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w latach 2014 i 2015:
1. Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu  LED i remont pomieszczeń piwnicznych, w tym wymiana okien, w budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Kielcach.
 
2. Wymiana oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie energooszczędne w budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Lublinie.
 
3. Wykonanie izolacji termicznej budynku administracyjno- biurowego wraz z naprawą pokrycia dachowego na terenie Obwodu Drogowego w Wodzinie.
 
4. Termoizolacja budynku biurowego Obwodu Drogowego w Poddębicach.
 
5. Termoizolacja budynku biurowego Obwodu Drogowego w Siemkowicach.
 
6. Wymiana instalacji oświetlenia terenu Obwodu Drogowego we Wrześni na oświetlenie energooszczędne.
 
7. Wymiana 2 kotłów grzewczych na jeden kondensacyjny w budynku biurowym w Świebodzinie. Sukcesywna wymiana żarówek na energooszczędne w budynkach Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze.
 
8. Zrealizowano 121 zadań służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach znajdujących się na terenie Obwodów Drogowych. Wszystkie zadania dotyczyły budynków biurowo-socjalnych, warsztatowo-garażowych i magazynów na sól. Wśród typowych prac służących poprawie efektywności energetycznej znalazły się m.in.: wymiana okien, drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych, instalacji elektrycznych, zastosowanie oświetlenia energooszczędnego.
 
9. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oświetlenia na drogach.
 
10. Zakup 17 klimatyzatorów ściennych działających w technologii inverterowej połączony z wymianą starych, nieefektywnych jednostek w budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Katowicach. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala osiągnąć ponad 30 % oszczędność energii w stosunku do urządzeń tradycyjnych.
 
11. Docieplenie stropodachu w budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Olsztynie, instalacja układu pomiarowo-regulacyjnego  z regulacją czasową i temperaturową w budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Olsztynie i Laboratorium Drogowego w Olsztynie. Wymiana starych opraw na nowe oprawy oświetleniowe z energooszczędnymi źródłami światła na placu manewrowym w Rejonie w Szczytnie.
 
12. Remonty i termomodernizacje budynków. 
Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatowym w Rejonie w Elblągu.  Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wielofunkcyjnym w Obwodzie Drogowym w Olsztynku.  
Przebudowa konstrukcji dachu oraz termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu w Nisku i Obwodu Drogowego w Nisku. 
Remont kapitalny budynku siedziby Oddziału GDDKiA we Wrocławiu. W ramach remontu wykonano prace służące poprawie efektywności energetycznej, m.in. wymiano instalację elektryczną, zamontowano czujniki ruchu w korytarzach, pomieszczeniach socjalnych i toaletach, wymiano instalację centralnego ogrzewania i ocieplono dach. 
 
13. Modernizacja systemów ogrzewania i klimatyzacji.
Instalacja regulatora pogodowego do sterowania pracą obiegu c.o. w węźle cieplnym budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Białymstoku.
Wymiana termostatu grzejnikowego w budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Kielcach.
Wymiana pieca C.O. w Rejonie w Oleśnicy.
Zakup 6 szt. klimatyzatorów ściennych działających w technologii inverterowej połączony z wymianą starych, nieefektywnych jednostek do budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Katowicach. 
Zakup 3 klimatyzatorów, które zastąpiły stare nieefektywne  klimatyzatory w siedzibie Oddziału GDDKiA w Kielcach
 
14. Wymiana oświetlenia na energooszczędne.
W budynkach jednostek GDDKiA, mi.in. Oddziałów w Kielcach, Lublinie, Opolu, sukcesywnie wymieniane są żarówki z tradycyjnych (po przepaleniu) na żarówki energooszczędne typu LED.
Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych wraz ze źródłami na placu w Obwodzie Drogowym w Pieckach. 
Wymiana energochłonnej instalacji oświetleniowej na oświetlenie energooszczędne typu LED  terenów siedzib Obwodów Drogowych w Chodzieży, Jastrowiu, Obornikach, Kaliszu, Pleszewie, Koninie, Kłodawie, Lesznie, Kąkolewie, Górce, Jarocinie i Środzie Wlkp.
 
15. Wymiana urządzeń technicznych na energooszczędne.
Zakup 13 urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek oraz 4 chłodziarek o niskim zużyciu energii, które zastąpiły wyeksploatowane urządzenia.
 
16. Nabycie 9 nowych pojazdów charakteryzujących się niskim zużyciem paliwa na potrzeby centrali, oddziałów i służb utrzymania dróg.
 
17. Zmiana zapisów w PFU  w pkt. 2.1.7 Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń
W szczególności są to:
ppkt 2.1.7.3 lit. b) Sterowanie, który opisuje sposoby efektywnej regulacji natężenia świetlnego w zależności od natężenia ruchu pojazdów
 i zmiany jasności otoczenia 
ppkt 2.1.7.4 wskazujący, iż zasilanie może odbywać się z odnawialnych źródeł energii.
 
18. Zgodnie z zapisem ppkt 2.1.7.5 cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ kontrolno-sterujący) musi spełniać wymogi między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2167).
 
19. Przy planowaniu nowego ciągu drogowego wykonywana jest analiza wielokryterialna, która bierze pod uwagę m.in. długość przedsięwzięcia oraz zapewnienie odpowiedniej płynności ruchu, co przekłada się na ilość zużytego paliwa przez pojazdy poruszające się po drodze. Najwyżej punktowane są warianty najkrótsze i zapewniające płynność ruchu pojazdów, co pozytywnie wpływa na efektywność energetyczną  całego przedsięwzięcia.
 
20. Rozpoznanie, wdrożenie i zalecenia zastosowania technologii „warm mix asphalt” (WMA) – produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej w obniżonej temperaturze. Zastosowanie niższej temperatury wytwarzania tej mieszanki powoduje mniejsze zużycie energii.
 
21. Rozpoznanie, wdrożenie i zalecenia zastosowania technologii „jasnych nawierzchni” – zastosowanie do warstw ścieralnych nawierzchni jasnego kruszywa tak aby wartość współczynnika luminacji nawierzchni wynosił minimum 70 mcd/(m2xlux). Zastosowanie wg wprowadzonych Wymagań Technicznych (WT-2 2016 cz.II) w tunelach i na obiektach inżynierskich, powoduje oszczędności w oświetleniu tych odcinków dróg.
 
II. Informacje dotyczące działań, które mogą służyć poprawie efektywności energetycznej 
  • Działania, które mogą służyć poprawie efektywności energetycznej
1. Działania informacyjno-edukacyjne  dotyczące zachowań energooszczędnych. Informowanie pracowników o konieczności zmniejszenia zużycia energii elektrycznej poprzez wyłączanie zbędnych odbiorników poboru energii, wykorzystywanie naturalnego oświetlenia, wyłączanie wszelkich zbędnych urządzeń po zakończeniu pracy oraz o konieczności oszczędzania energii cieplnej poprzez optymalizację temperatury w pomieszczeniach.
 
2. Odpowiednie planowanie wyjazdów i dysponowanie samochodami służbowymi.
 
3. Rozpoznanie, wdrożenie i zalecenia zastosowania technologii „rubblizing” (udarowe kruszenie nawierzchni) – technologii wtórnego odzysku betonu przy przebudowach i remontach nawierzchni betonowych dróg. Zastosowanie pokruszonego materiału betonowego do niższych warstw nawierzchni na miejscu zamiast wywożenia go i kruszenia poza budową powoduje mniejsze zużycie energetyczne.
 
4. Dokonanie analizy zmian w kontraktach obecnie realizowanych, pod kątem możliwości wprowadzenia rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Przedmiotowe jest uwarunkowane treścią umów.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się