2017-02-03

Petycja ws ścieżki pieszo-rowerowej Miękowo-Goleniów

Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie drogowym WD-2 Miękowo - Goleniów

  • Data złożenia: 19.12.2016
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia: negatywny. Udzielono informacji,że na etapie wykonywania Koncepcji Programowej na potrzeby realizacji zadania, żadna ze stron biorących udział w wielu konsultacjach dotyczących m.in. szczegółowych rozwiązań, nie zgłosiła potrzeby uwzględnienia ścieżki pieszo – rowerowej na obiekcie w ciągu ul. Wolińskiej w Goleniowie (Droga Powiatowa DP0207Z). Dotyczy to w szczególności informacji otrzymywanych od zarządcy drogi Miękowo – Goleniów (Starostwo Powiatowe w Goleniowie) jak również Gminy i Miasta Goleniów. GDDKiA nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia dodatkowych kosztów, jakie wygenerowałaby realizacja ścieżki pieszo - rowerowej na obiekcie nad drogą S6 w ciągu drogi Miękowo – Goleniów, co wynika z koniecznego zwiększenia szerokości obiektu oraz korpusu drogowego na dojazdach. Ponadto próba wprowadzania zmian na obecnym etapie realizacji budowy odcinka drogi S6, wiązałaby się m.in. z koniecznością wykonania nowych opracowań projektowych w zakresie dróg, obiektów mostowych i pozostałych branż, mogących powodować zwiększenie Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej z jednej strony, z drugiej zaś powodować mogłyby konieczność uzyskania nowych pozwoleń wodno-prawnych czy uzgodnień ZUD, a w konsekwencji zmianę decyzji ZRID oraz prawdopodobnie wydłużenie Czasu na Ukończenie. Powyższe nie wyklucza możliwości wykonania w przyszłości odrębnego obiektu, w postaci kładki pieszo – rowerowej lub poszerzenia obiektu wykonanego w ramach budowy drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard, w ciągu ewentualnie realizowanej w przyszłości trasy pieszo - rowerowej Miękowo - Goleniów, w ramach środków pozyskanych na ten cel przez instytucje samorządowe.
  • Termin rozpatrzenia: 02.02.2017

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się