2019-07-03

Zbiorcza informacja o rozpatrywanych przez GDDKiA petycjach w 2018 r.

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad petycjach, które wpłynęły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2018 r.

 

Wykonując obowiązek określony przepisem art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r.o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) poniżej zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad petycjach, które wpłynęłydo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2018 r.

W 2018 r. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło 36 petycji. Analiza przedmiotowych petycji wskazuje, iż jedna petycja została przekazana według właściwości do innego niż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad organu celem jej rozpatrzenia. Z trzydziestu pięciu petycji rozpatrzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad siedem rozpatrzono pozytywnie, trzynaście negatywnie, a w piętnastu udzielono wyjaśnień. Trzydzieści pięć  petycji zostało rozpatrzonych w terminie określonym w ustawie o petycjach.

Petycje, które zostały rozpatrzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczyły głównie przebiegu planowanych do realizacji dróg krajowych (19 spraw), poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (9 spraw), ochrony akustycznej terenu (5 spraw), przyśpieszenia prac (1 sprawa) i zmiany organizacji ruchu (1 sprawa). 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się