Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zbiorcza informacja o rozpatrywanych przez GDDKiA petycjach w 2020 r.
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad petycjach, które wpłynęły do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2020 r.
30.06.2021 więcej
Petycja w sprawie budowy przejścia dla w Zgierzu
Petycja w sprawie budowy przejścia dla pieszych pod wiaduktem
kolejowym przy drodze krajowej nr 91 (ul. Ozorkowska) w Zgierzu.
24.03.2021 więcej
Petycja ws. zwiększenia ochrony akustycznej S11
Petycja ws. zwiększenia ochrony akustycznej S11 przy
miejscowości Dąbrowa Gmina Dopiewo
31.12.2020 więcej
Petycja w sprawie pomiarów liczby osób w pojazdach
Petycja w sprawie pomiarów liczby osób w pojazdach
10.12.2020 więcej
Petycja w sprawie pomiaru ruchu
Petycja w sprawie wykonywania sezonowych lub stałych odczytów
pomiaru ruchu
10.12.2020 więcej
Petycja w sprawie budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w ciągu DK40
Petycja w sprawie budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w ciągu
DK40 w m. Pyskowice
10.12.2020 więcej
Petycja w sprawie obiegu dokumentów i przesyłek pocztowych
Petycja w sprawie obiegu dokumentów i przesyłek pocztowych w
czasie pandemii
23.11.2020 więcej
Petycja w sprawie umieszczania oznaczeń na pasach drogi
Petycja w sprawie umieszczania oznaczeń na pasach drogi.
12.11.2020 więcej
Petycja w sprawie przesadzania drzew i krzewów
Petycja w sprawie przesadzania drzew i krzewów w związku z
realizacją inwestycji drogowej.
12.11.2020 więcej
Petycja mieszkańców wsi Dybawka, Prałkowice i Tarnawce
Petycja mieszkańców wsi Dybawka, Prałkowice i Tarnawce w
sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dk 28
09.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się