Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oddział w Opolu - Sprzedaż destruktu bitumicznego
Sprzedaż destruktu bitumicznego należącego do GDDKiA Oddział
w Opolu Rejon w Nysie
08.04.2021 więcej
Oddział w Opolu - Wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
23.02.2021 więcej
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia na " Odbiór i odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych DK 39 w m.
Namysłów"
06.04.2021 więcej
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia na " Odbiór wód opadowych i
roztopowych z terenów utwardzonych DK 39 w m. Brzeg (ul. 3-go
Maja, ul. Armii Krajowej, ul. B. Chrobrego, ul. W. Jagiełły,
ul. Krakusa)"
06.04.2021 więcej
Oddział w Opolu - Sprzedaż drewna użytkowego
Ogłoszenie o przetargu V - sprzedaż drewna użytkowego
pochodzącego z wycinki pod budowę północnej obwodnicy m.
Kędzierzyna - Koźla
02.04.2021 więcej
Oddział w Opolu - Remont i konserwacja pokrycia dachu płaskiego
Remont i konserwacja pokrycia papowego dachu płaskiego budynku
siedziby GDDKiA Oddziału w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6,
hydroizolacyjną masą asfaltowo-aluminiową
01.04.2021 więcej
Oddział w Opolu - Dostawa oleju opałowego lekkiego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku administracyjnego
GDDKiA O/Opole, Rejon w Opolu w okresie 24 miesięcy od dnia
podpisania umowy
26.02.2021 więcej
Oddział w Opolu - Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych
Przedmiot zamówienia: „WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ
WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”.
29.03.2021 więcej
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
26.03.2021 więcej
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
Oddział w Opolu - Informacja o udzieleniu zamówienia
26.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się