Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Opole
Specjalista ds. gruntów i geotechniki w Zespole Gruntów i
Geotechniki Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe
Oddziału GDDKiA w Opolu
09.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Gdańsk
Specjalista ds. prawnych i zamówień publicznych w Wydziale
Monitorowania Inwestycji Drogowych Oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
09.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Gdańsk
Specjalista ds. obiektów inżynierskich w Wydziale
Monitorowania Inwestycji Drogowych Oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
09.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Warszawa
specjalista do spraw: betonu i materiałów wiążących w
Zespole Betonu i Materiałów Wiążących - Wydział Technologii
– Laboratorium Drogowe O/GDDKiA W-wa
08.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Warszawa
kierownik zespołu ds. kierowania i nadzorowania pracy w Zespole
Diagnostyki Nawierzchni Wydział Technologii – Laboratorium
Drogowe Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie
08.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Gdańsk
drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Kiezmarku, w Rejonie w
Gdańsku, w Oddziale GDDKiA w Gdańsku
08.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Wrocław
starszy specjalista do spraw: przygotowania dokumentacji
projektowej w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA we
Wrocławiu
08.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Poznań
Terenowy Inspektor Mostowy w Rejonie w Chodzieży w Oddziale
Poznań
08.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
inspektor do spraw: nadzorowania zadań inwestycyjnych w Wydziale
Realizacji Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Łodzi
08.01.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
starszy specjalista do spraw: nadzorowania zadań inwestycyjnych
w Wydziale Realizacji Zespole Kierownika Projektu Oddziału
GDDKiA w Łodzi
08.01.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się