Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
Specjalista do spraw przygotowania inwestycji drogowo –
mostowych w zakresie geologii i geotechniki w Wydziale
Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Katowicach
03.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Pyrzycach w Rejonie w
Lipianach w Oddziale GDDKiA w Szczecinie
03.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Olsztyn
Starszy Inspektor ds. sieci drogowej w Wydziale Dróg i Sieci
Drogowej Oddziału GDDKiA w Olsztynie
03.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Wodzinie rejon w Piotrkowie
Trybunalskim Oddziału GDDKiA w Łodzi
03.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Wrocław
Kierownik Projektu ds. zarządzania inwestycjami w Zespole
Kierownika Projektu w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu
03.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Opole
Specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Opolu
03.02.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Ekspert ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu GDDKiA Oddziału w Warszawie
27.01.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Bydgoszcz
Terenowy Inspektor Mostowy ds. utrzymania i ochrony drogowych
obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów Oddziału w
Bydgoszczy
23.01.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Inspektora ds. utrzymania dróg w Rejonie w Zambrowie Oddziału
GDDKiA w Białymstoku
20.01.2020 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA I OCHRONY DROGOWYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERSKICH W WYDZIALE MOSTÓW GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRADODDZIAŁU W WARSZAWIE
17.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się