Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie
15.04.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Inspektor ds. betonu i materiałów wiążących w Zespole Betonu
i Materiałów Wiążących - Wydział Technologii i Jakości
Dróg - Laboratorium Drogowe Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie
09.04.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Inspektora do spraw diagnostyki nawierzchni w Wydziale
Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w
Warszawie
09.04.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
specjalista ds. monitoringu i rozliczeń inwestycji w Zespole
Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Katowicach.
09.04.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
Specjalista do spraw ochrony środowiska w Wydziale Ochrony
Środowiska Oddziału GDDKiA w Katowicach
09.04.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Terenowy Inspektor Mostowy w Rejonie Kraków Oddział w Krakowie
04.04.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
Drogomistrz Utrzymaj Standard w Rejonie w Żarach w Oddziale
GDDKiA w Zielonej Górze
29.03.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
Starszy Specjalista ds. utrzymania mostów w Rejonie w Żarach w
Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
29.03.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
Specjalista do spraw administracyjno-finansowych w Rejonie w
Zabrzu Oddziału GDDKiA w Katowicach
28.03.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Wrocław
Specjalista ds. brd i ochrony pasa drogowego w Rejonie
Wołów, w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu
28.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się