Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Terenowy Inspektor Drogowy w Rejonie Kraków GDDKiA Oddział
Kraków
27.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
SPECJALISTA DS. NADZOROWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W WYDZIALE
REALIZACJI W ZESPOLE KIEROWNIKA PROJEKTU GENERALNEJ DYREKCJI
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁU W WARSZAWIE
27.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Specjalista ds. zagadnień związanych z realizacją Pomocy
Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Wydział Finansowo-Księgowy, GDDKiA Oddział Kraków
27.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
inspektor ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Łodzi
21.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
inspektor w Rejonie w Łowiczu Oddziału GDDKiA w Łodzi
21.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
technik ds. drogownictwa w Zespole Betonu i Materiałów
Wiążących w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg –
Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Kielcach
21.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Eksperta ds. geologii i geotechniki w Wydziale Technologii –
Laboratorium Drogowe GDDKiA w Białymstoku
06.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
INSPEKTOR DS. MONITORINGU I NADZOROWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W
ZESPOLE KIEROWNIKA PROJEKTU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD ODDZIAŁU W WARSZAWIE
04.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Ekspert ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu GDDKiA Oddziału w Warszawie
04.06.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Inspektor ds. księgowych w Wydziale Finansowo –
Księgowym Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie
04.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się