Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Starszy inspektor w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg
– Laboratorium Drogowe w Oddziale GDDKiA w Rzeszowie
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Specjalista (na zastępstwo) w Wydziale Dokumentacji Oddziału
GDDKiA w Rzeszowie
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Wrocław
Zastępca Dyrektora ds. zarządzania w obszarze ekonomiczno –
finansowym, administracyjno – technicznym, koordynacji PT
POIiŚ oraz planowania w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rejonie w
Wysokim Brzegu Oddziału GDDKiA w Katowicach.
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Pszczynie w Rejonie w Pszczynie
Oddziału GDDKiA w Katowicach.
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
Specjalista do spraw asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych
w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium
Drogowym Oddziału GDDKiA w Katowicach
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Koziegłowach w Rejonie w
Częstochowie, Oddziału GDDKiA w Katowicach
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
Główny Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
i Zarządzania Ruchem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Kielcach
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
starszy technik ds. drogownictwa w Zespole Diagnostyki
Nawierzchni w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg –
Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Kielcach
07.11.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
Terenowy Inspektor Drogowy w Rejonie w Busku-Zdroju Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach
07.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się