DRUKUJ
2018-04-26

Kontrola zarządcza w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad

Kontrola zarządcza w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) kontrola zarządcza, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a jej celem jest zapewnienie w szczególności:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem.

Ustawowy obowiązek zapewnienia właściwie funkcjonującej kontroli zarządczej został nałożony m.in. na kierowników jednostek sektora finansów publicznych w tym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.