DRUKUJ
2018-05-25

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1243, z późn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.


Petycję możesz:

  • przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
  • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15,
  • przesłać drogą e-mail na adres kancelaria@gddkia.gov.pl,
  • przesłać faksem na nr 22 375 86 00,
  • przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Jak rozpatrujemy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego?
Twój wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Udostępnienia informacji publicznej odmówimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.

 

Podstawa prawna

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określają przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.1243, z poźn. zm.)