DRUKUJ
2018-12-12

Oddział w Kielcach - świadczenie usług
pocztowych i kurierskich

  ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

ul. I. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce

telefon: 41 34 03 900, faks 41 366 48 04

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl

 

Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Fundusz Spójności - w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

2.        OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

O.Ki.D-3.2413.27.2018.gk

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  na wyżej podane oznaczenie.

 

3.        PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 – „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

4.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

         Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach wraz z 5 Rejonami w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

Zadanie nr 2 – Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.

 

Zakres usług w szczególności będzie obejmował: przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wysyłanych oraz adresowanych do Oddziału w Kielcach GDDKiA oraz 5 Rejonów w obrocie krajowym i zagranicznym przez okres 3 lat.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

64100000-7, 64113000-1, 64112000-4, 64121100-1, 64121200-2, 64120000-3, 64110000-0.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć Ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia.

 

 

5.        TERMIN REALIZACJI

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie część I i część II, zostało zrealizowane: przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.