DRUKUJ
2019-09-02

ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Kraków

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy Serwisant Urządzeń Elektronicznych do spraw gruntów i geotechniki w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddziału w Krakowie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

 

Wymiar etatów: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Umowa z rezerwy celowej

Umowa na czas określony w celu zastępstwa

 

Adres urzędu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków

 

Miejsce wykonywania pracy:

Kraków

 

32-020 Wieliczka, ul. Krakowska 37B

oraz teren działania Oddziału w Krakowie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- Serwisuje pomiarowe urządzenia elektroniczne wykorzystywane w badaniach gruntów i kruszyw, monitoruje terminy wzorcowań i kalibracji sprzętu w celu spełnienia wymagań zarzadzania w wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym,

- Kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu, w celu zapewnienia terminowości i poprawności wyników badań,

-Współuczestniczy w wykonywaniu zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym, w celu zapewnienia pomocy przy wykonywaniu tych zadań,

- Wykonuje badania laboratoryjne i terenowe gruntów i kruszyw, w celu określenia ich jakości,

- Pobiera, transportuje i przygotowuje próby, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,

- Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań, w celu ich archiwizacji,

- Przygotowuje dane do  monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych przez Oddział zadaniach, w celu przekazania Kierownikowi Zespołu,

- rejestruje oraz dba o prawidłowe przechowywanie i likwidację prób do badań laboratoryjnych.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca odbywa się w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wymagająca wysiłku fizycznego w związku z pobieraniem prób,

-obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

-praca w biurze i w terenie (teren działania Oddziału),

- kontakt kilka razy w roku z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi wzorcowania, kalibracji lub naprawy wyposażenia pomiarowo-badawczego,

-praca wymagająca umiejętności posługiwania się skomplikowaną aparaturą badawczą, umiejętności myślenia analitycznego, interpretacji wyników badań  i formułowania wniosków,

- praca wymagająca odpowiedzialności, sumienności, dobrej organizacji pracy, dokładności, rzetelności i umiejętności współpracy z zespołem.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-praca w terenie oraz w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

-praca wymagająca wysiłku fizycznego,

-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 

Pracownikom oferujemy:

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- trzynaste wynagrodzenie,

- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze
na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: nie wymagane

- znajomość ustawy o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,

- umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,

- prawo jazdy kategorii B,

-kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze związanym z technologią budowy dróg.

- posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,

- umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego ,

- znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

- cv i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

- oświadczenie o posiadaniu umiejętności obsługi komputera, znajomości pakietu Office,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek, zmierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 6 miesięcy w obszarze związanym z technologią budowy dróg,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do:   12.09.2019

Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków

(z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: „Starszy Serwisant Urządzeń Elektronicznych  PT POIiŚ– T-1”)

 

Inne informacje:

Informacja o metodach naboru:

  1. etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
  2. etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
  3. etap III – rozmowy kwalifikacyjne

 

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych w ramach rezerwy celowej z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko                        i zostanie odtworzone na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres krakow.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dane osobowe – Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                            z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego „RODO” informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 417-21-44 lub (12) 417-21-55