DRUKUJ
2019-10-04

ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko:

 

ADMINISTRATOR DS. OBSŁUGI
W WYDZIALE ADMINISTRACJI

 

 

Ogłoszenie w celu zastępstwa.

 

Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją środków transportowych, w tym weryfikacja oraz rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych; opracowywanie miesięcznych kart eksploatacyjnych i miesięcznych zestawień z pobranego i zużytego paliwa; prowadzenie ewidencji upoważnień do korzystania z samochodów służbowych oraz ich weryfikacja;
 • Nadzór nad realizacją umowy w zakresie sprzątanie budynku Oddziału, w tym weryfikacja oraz rozliczanie faktur;
 • Nadzór nad realizacją umowy na usługę mycia samochodów służbowych w tym weryfikacja oraz rozliczanie faktur;
 • Ewidencja oraz terminowe rozliczanie faktur za gaz.
 • Ewidencja i rozliczanie faktur za zakupione paliwo.
 • Nadzór nad realizacją umowy dotyczącą niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, utylizacji makulatury, utylizacji sprzętu biurowego, w tym weryfikacja oraz rozliczanie faktur;
 • Weryfikacja oraz rozliczanie faktur z tytułu sprzedaży oraz dystrybucji energii.
 • Udział w przygotowywaniu narad i spotkań pod względem administracyjnym.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie.
 • znajomość pakietu Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • komunikatywność,
  • znajomość podstaw KPA

 

Wymagania dodatkowe:

 • wskazane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku lub rodzaju pracy
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza o funkcjonowaniu i głównych zadaniach urzędu,
 • znajomość podstaw KPA

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia
15 października 2019 r.:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Proponowane wynagrodzenie brutto 2450 - 3390 złotych miesięcznie

Na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5

40-017 Katowice

lub

e-mail: katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl

z dopiskiem „oferta pracy – Administrator F-2”

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
  00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie
  z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia
  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;
 4. administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;
 5. zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 10. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl