DRUKUJ
2020-02-13

Rejon w Kędzierzynie-Koźlu - sprzedaż drewna
opałowego i użytkowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Rejon w Kędzierzynie-Koźlu

 

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego

 

Opis przedmiotu przetargu:

Zadanie

Przedmiot sprzedaży

Ilość

w m3

Cena

jednostkowa

[zł]

Cena wywoławcza

netto [zł]*

1.

Drewno opałowe

99,30

87,00

8 639,10*

2.

Drewno użytkowe

28,40

137,40

3 902,16**

*Do podanej ceny wywoławczej netto pozycji nr 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.

**Do podanej ceny wywoławczej netto pozycji nr 2 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty z podaniem ceny należy składać do Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzynie, ul. 24 Kwietnia 4 do dnia 28.02.2020 r. do godz. 09:50 w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: „Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego zadanie nr …” Nie otwierać przed  28.02.2020 r.  godz. 10:00.

Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 30 dni.Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.

Kupujący przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest do oględzin drewna opałowego i użytkowego, które można oglądać, zapoznać się ze stanem technicznym na terenie:

Zadanie nr  1 i 2 - teren Obwodu Drogowego w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 57  w dniach roboczych w godz. 8-15 po uprzednim umówieniu telefonicznym: 77 482 30 61 lub 77 482 27 74.

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy.

Ofertę należy sporządzić na drukach opracowanych przez organizatora przetargu. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze bądź nie ścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu oferty.

 

Cena  wywoławcza netto wynosi:

Pozycja nr 1 – 8 639,10 PLN,

Pozycja nr 2 – 3 902,16 PLN,

 

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 4. Otwarcie ofert jest jawne.