DRUKUJ
2016-10-07

Zbiorcza informacja o rozpatrywanych przez GDDKiA
petycjach w 2015

Wykonując obowiązek określony przepisem art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) poniżej zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  petycjach, które wpłynęły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 r.

Od 6 września 2015 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o petycjach, do 31 grudnia 2015 r. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło 13 petycji.  Po dokonaniu wstępnej analizy petycji, które wpłynęły do GDDKiA w 2015 r. 1 petycję przekazano według właściwości do innego niż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad organu celem jej rozpatrzenia, a w przypadku 2 petycji wezwano składających petycje do uzupełnienia ich braków formalnych, czego nie uczyniono, w związku z czym, zgodnie z art. 7 ww. ustawy,  pozostawiono je bez rozpatrzenia.

Uwzględniając powyższe, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z 13 petycji, które w 2015 r. wpłynęły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatrzył 10. Wszystkie petycje rozpatrzył w terminie wskazanym w art. 10 ww. ustawy, tj. nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich złożenia.

Petycje, które zostały rozpatrzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad, dotyczyły głównie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (5 spraw)
i ochrony akustycznej terenu (4 sprawy), 1 sprawa dotyczyła zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego kierunkowego. 

Jedna petycja została rozpatrzona negatywnie.