2019-08-14

ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

w Zespole ds. Środowiska


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 2

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
-   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
-   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
-   praca w siedzibie urzędu,
-   praca administracyjno-biurowa, wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
-   praca w budynku wielopiętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w wieloosobowym pokoju biurowym,
-   budynek wyposażony jest w windy, klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem
-   pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku,
-   w trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach budynku biurowego.

ZAKRES ZADAŃ

 • weryfikacja i uzgadnianie dokumentacji środowiskowej na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno–Środowiskowego oraz dla wybranych inwestycji przed uzyskaniem decyzji ZRID/PnB,

 • weryfikacja i opiniowanie zgodności projektu budowlanego dla wybranych inwestycji z założeniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zagospodarowania terenu i projektu zieleni. Kontrola wykonywania zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych i wydanych decyzji administracyjnych (w zakresie ochrony środowiska szczególnie w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków UE),

 • weryfikacja pod względem merytorycznym Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla wybranych inwestycji drogowych w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska,

 • weryfikacja i opiniowanie pod względem merytorycznym Programów Inwestycji w zakresie kwestii związanych z ochroną środowiska oraz uzgadnianie Programów Inwestycji w zakresie urządzeń ochrony środowiska,

 • opiniowanie, analizowanie oraz interpretowanie aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska oraz innych dokumentów przygotowanych przez inne resorty (przede wszystkim resort środowiska),

 • udział przy opracowywaniu projektów wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych, przekazywanie uwag, w sytuacji stwierdzonej potrzeby zmian przepisów w zakresie ochrony środowiska, które są przekazywane do odpowiednich resortów,

 • monitoring przebiegu postępowań administracyjnych na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postępowania ws. ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

 • udzielanie odpowiedzi na skargi, interpelacje i zapytania związane z udostępnianiem informacji publicznych, informacji o środowisku oraz zagadnieniami środowiskowymi w odniesieniu do dróg krajowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub nauk przyrodniczych,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy w obszarze ochrona środowiska,

 • wiedza specjalistyczna z zakresu prawa ochrony środowiska,

 • znajomość przepisów prawa określających procedurę oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych,

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

 • umiejętność obsługi programów MS Word oraz MS Excel w stopniu średniozaawansowanym,

 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej w obszarze ochrona środowiska i/lub doświadczenie w pracy przy opracowywaniu dokumentacji środowiskowej,

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

 • przeszkolenie z zakresu oddziaływania na środowisko,

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),

 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania typu GIS na poziomie podstawowym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 sierpnia 2019 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym WŚ 1)
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

 

 


 

INNE INFORMACJE:

Inne informacje:

Stanowisko współfinansowane ze środków UE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Pracownikowi oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Informacja o metodach naboru:
-   analiza dokumentów pod względem formalnym,
-   możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
-   rozmowa kwalifikacyjna,

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 86 18 oraz 22 375 87 14
 

WZORY OŚWIADCZEŃ

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się