2019-09-12

Oddział w Olsztynie - nieodpłatne przekazanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie 

 

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie

 

Podstawa prawna: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U.2017 poz. 729)– w dalszej części zwane rozporządzeniem.

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte zgodnie z załączonym wykazem.

 

  1. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 39 ust. 4 rozporządzenia.
  2. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać elementy wymienione w § 38 ust. 4 rozporządzenia.
  3. W przypadku gdy darowizna lub nieodpłatne przekazanie składników majątku nie dojdzie do skutku, składnik majątku będzie można nabyć w drodze sprzedaży. Inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia będą mogły dokonać ich zakupu w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Sposób składania wniosków

Jednostki zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mogą zgłaszać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę zgodnie z zapisami rozporządzenia do dnia 26.09.2019 r. do godz.09.00:

- za pomocą platformy e-puap na adres: gddkia_olsztyn

- faksem pod nr: 89 527 35 36

- pocztą na adres: al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

- osobiście przez pozostawienie wniosku w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (Kancelaria pok. 15)

Niepełne dane we wniosku oraz brak odpisu statutu skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

Zbędne składniki majątku ruchomego można oglądać w Rejonie w Elblągu, ul. Grunwaldzka 114 oraz w Rejonie w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 12.  W tym celu zaleca się wcześniejsze umówienie się z następującymi pracownikami GDDKiA:

P. Feliks Kostrzewa tel. 55 237 05 14   - Rejon Elbląg

P. Ariel Porydzaj tel. 89 767 81 01 – Rejon Lidzbark Warmiński

 

 

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 są:

- P. Ewelina Pniewska - tel. 89 521 28 24

- P. Mariusz Stankiewicz - tel. 89 521 28 10

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 5,69 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się