2016-10-07

Droga ekspresowa S7 Miłomłyn-Olsztynek i Nidzica-Napierki (gr. woj.)

Zgodnie z Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz Art.62 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. NR 106, poz. 675), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego budowanego wzdłuż drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn–Olsztynek i Nidzica-Napierki (granica województwa).

Lokalizacja kanału:

Kanał technologiczny zlokalizowany będzie wzdłuż S7 – początek  opracowania: obwodnica Miłomłyna (km 134,991 – przed węzłem Winiec) do węzła Olsztynek-Zachód (dk 51) następnie od węzła Raczki (km ok. 203,299) do Napierek (granica województwa).

Łączna długość kanału na odcinku Miłomłyn–Olsztynek i Nidzica–Napierki (granica województwa) wynosi ok. 61,6 km.

Informacje dotyczące. przebiegu drogi ekspresowej S7 dostępne są w siedzibie Oddziału w pokoju 4 (tel. 89-521 28 09) pod adresem e-mail: mzaleski@gddkia.gov.pl (dla odcinka Miłomłyn Olsztynek) i w pokoju nr 5 (tel. 89 521 28 91) pod adresem e-mail: rchajek@gddkia.gov.pl (dla odcinka Nidzica-Napierki).

Zakres wolnych zasobów w kanale:

Kanał technologiczny projektowany będzie w oparciu o potrzeby Zarządcy drogi i zapotrzebowanie określone w przyjętych wnioskach o udostępnienie kanału.

Podstawowe parametry techniczne kanału:

Kanał technologiczny będzie zaprojektowany z rur HDPE 40/3.7 mm.  Kanał technologiczny będzie dowiązany do projektowanego kanału technologicznego w ramach budowy S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek oraz do wybudowanego kanału technologiczny w ramach S7 Olsztynek-Nidzica.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w kancelarii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddziału w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn (pokój nr 15) w terminie 21 dni od chwili ukazania się ogłoszenia.

Wymagania formalne  dotyczące ofert oraz kryteria składania ofer

W składanych ofertach należy zawrzeć informację o rodzaju infrastruktury i jej parametrach pozwalających określić ilość rezerwowanych rur, długość odcinka (od punktu X do punktu Y) oraz  inne niezbędne informacje, pomocne w prawidłowej ocenie oferty.

Zarządca drogi zastrzega pierwszeństwo dla umieszczenia w kanale linii światłowodowych przeznaczonych na  potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.  

Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej zobowiązane są dołączyć dokument poświadczający pełnienie działalności z zakresu użyteczności publicznej.

Składający ofertę dołączy oświadczenie o znajomości uregulowań prawnych związanych
z przedmiotem określonym niniejszym ogłoszeniem.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się