2016-07-20

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Informacje, które nie zostały umieszczone w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej udostępnia się na wniosek.

Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
  • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
  • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
  • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jak rozpatrujemy wniosek o udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania?

1)    Twój wniosek rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony  w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2)    Udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odmówimy w drodze decyzji.

Podstawa prawna ponownego wykorzystania informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określone zostały w ustawie z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.).