Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Podział geodezyjny nieruchomości
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
09.04.2021 więcej
Wymiana ogumienia w samochodach Oddziału i Rejonów
Wymiana ogumienia w samochodach użytkowanych w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z
podziałem na części
07.04.2021 więcej
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 dla Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
31.03.2021 więcej
Naprawa linii energetycznej stacja ważenia pojazdów w m. Minikowo
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
01.03.2021 więcej
Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne na A1
Przebudowa Autostrady A1 Toruń-Stryków polegająca na budowie
dodatkowych zabezpieczeń akustycznych wynikających z decyzji
ŚG-IV.726.1.2018 z dnia 22.08.2019r
19.02.2021 więcej
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych
pozwoleń wodnoprawnych
17.02.2021 więcej
Wykonanie opracowania technicznego zawierającego opis techniczny
Wykonanie opracowania technicznego zawierającego opis
techniczny, STWiOR wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim
dla zadania: Remont pomieszczeń Oddziałowego Archiwum
Zakładowego (OAZ)
16.02.2021 więcej
Modernizacja oczyszczalni ścieków na MOP Strzelce Południe przy A1
Zadanie awaryjne – modernizacja oczyszczalni ścieków na MOP
Strzelce Południe przy autostradzie A1
16.02.2021 więcej
Opróżnianie i wywóz ścieków i nieczystości płynnych - Ciechocinek
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
08.02.2021 więcej
Remont przepustu na dk25
Remont ścianek czołowych przepustu i poprawa bezpieczeństwa
ruchu w obrębie przepustu w miejscowości Chmielniki na drodze
krajowej nr 25 w km 192 332
04.02.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się