Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 dla GDDKiA O/Bydgoszcz
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 dla Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
21.10.2021 więcej
Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem w Pikutkowie
Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Obwodu Utrzymania Autostrady
w Pikutkowie
21.10.2021 więcej
Wymiana słupów i oświetlenia na placu Obwodu Drogowego w Strzelnie
Wymiana słupów i lamp oświetlenia zewnętrznego na placu
Obwodu Drogowego w Strzelnie
13.10.2021 więcej
Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej w zakresie modernizacji (naprawy) instalacji elektrycznej w budynkach na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Młyńcu (Młyniec II nr 38, 87-162 Lubicz)
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
04.10.2021 więcej
Pełnienie nadzoru -Przebudowa A 1 dodatkowe ekrany akustyczne
Pełnienie nadzoru „Przebudowa Autostrady A1 Toruń –Stryków
na odc. od Węzła Czerniewice do granicy województw
kujawsko-pomorskiego polegająca na budowie dodatkowych ekranów
akustycznych”
31.08.2021 więcej
Naprawa uszkodzonej instalacji odprowadzającej ścieki z wpustów i sączków obiektu WD10s w km 8+895 drogi krajowej 15f – obwodnica Inowrocławia
OGŁOSZENIE o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
23.09.2021 więcej
Wykonanie naprawy dźwigarów wiaduktu WO6S położonego w km 16+897 drogi krajowej nr 15f obwodnica Inowrocławia
OGŁOSZENIE o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
23.09.2021 więcej
Naprawa uszkodzeń elementów budynków w Kowalu i Przydatkach Gołaszew.
Naprawa uszkodzeń elementów budynków w Kowalu i Przydatkach
Gołaszewskich.
17.08.2021 więcej
Wymiana ogrodzenia z siatki wraz z naprawą cokołu, na terenie Obwodu Drogowego w Strzelnie
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
30.08.2021 więcej
Usługa wyceny wartości zbędnego sprzętu dla GDDKiA O/Bydgoszcz.
Wykonanie usługi w zakresie oceny technicznej i wyceny wartości
zbędnego sprzętu do utrzymania dróg, będącego w posiadaniu
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.
30.07.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się