Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Prace remontowe
Prace remontowe w budynkach administracyjnych, magazynowych i
garażowych Obwodów Drogowych w Tczewie, Gniewie i Malborku,
podległych Rejonowi Tczew, z podziałem na 3 części
27.04.2021 więcej
OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH
OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
ODWODNIENIA DLA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE
WOJ. POMORSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK
23.04.2021 więcej
Nadzór tymczasowy
Pełnienie nadzoru tymczasowego nad projektowaniem i realizacją
robót oraz zarządzenie Kontraktami pn.: BUDOWA OBWODNICY
METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ DLA ZADANIA 1: WĘZEŁ CHWASZCZYNO (BEZ
WĘZŁA) – WĘZEŁ ŻUKOWO (BEZ WĘZŁA) oraz ZADANIE 2:
WĘZEŁ ŻUKOWO (Z WĘZŁEM) – WĘZEŁ GDAŃSK POŁUDNIE (Z
WĘZŁEM).
19.04.2021 więcej
Serwis klimatyzatorów
SERWIS URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I
W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH
16.04.2021 więcej
Badania wód
WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU
2021
29.03.2021 więcej
PRZEGLĄDY TECHNICZNE SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH W ZASOBIE GDDKiA ODDZIAŁU W GDAŃSKU REJONU GDAŃSK
PRZEGLĄDY TECHNICZNE SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH W ZASOBIE GDDKiA
ODDZIAŁU W GDAŃSKU REJONU GDAŃSK z podziałem na 6 części
zamówienia
10.03.2021 więcej
Przeglądy techniczne samochodów
PRZEGLĄDY TECHNICZNE SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU GDDKiA
ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
03.03.2021 więcej
Świadczenie usługi wywozu i utylizacji mieszanek bitumicznych
Świadczenie usługi wywozu i utylizacji mieszanek bitumicznych o
kodzie BDO 17 03 02 wraz z comiesięczną dzierżawą kontenera
na rzecz GDDKiA w Gdańsku
01.03.2021 więcej
Wzorcowanie urządzeń laboratoryjnych (PCA)
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
01.03.2021 więcej
Oddział w Gdańsku - Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
15.02.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się