Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
"Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego w podziale na 7 części"
06.04.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Informacja o udzieleniu zamówienia
Pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego nad remontem
wiaduktu prawego nad torami kolejowymi PKP w miejscowości
Olkusz w km 299 401 drogi krajowej nr 94.
24.03.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Wykonanie opinii technicznej dwóch mostów
„Wykonanie opinii technicznej dwóch mostów 1. w km 22 926 w
ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Świnna Poręba. 2.
w km 23 347 w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Świnna
Poręba.”
22.03.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Wykonanie 13 przeglądów szczegółowych
"Wykonanie 13 przeglądów szczegółowych drogowych obiektów
inżynierskich na drogach administrowanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie"
18.03.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Pomiar zanieczyszczeń w wodach opadowych
„Pomiar zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z
dróg krajowych i autostrady województwa małopolskiego
będących w administracji GDDKiA Oddział Kraków w 2021
roku”.
12.03.2021 więcej
Oddział w Krakowie - wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu
Wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu w km 3 150 w ciągu
drogi krajowej nr 28d nad linia kolejową w miejscowości Tarnawa
Dolna
12.03.2021 więcej
Oddział w Krakowie - prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych
Prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych w 2021 roku w
istniejącej sieci monitoringowej zlokalizowanej w rejonie
autostrady A4, drogi ekspresowej S7 oraz drogi krajowej DK4 (94).
10.03.2021 więcej
Oddział w Krakowie - wykonanie operatów wodnoprawnych
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych
decyzji o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych
odcinków dróg krajowych będących w zarządzie GDDKIA
O/Kraków
03.03.2021 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - BRD DK44 - Jaśkowice - Skawina
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
05.02.2021 więcej
Zaprojektowanie i budowa zjazdów - S7 Skomielna Biała – Rabka zdrój
Zaprojektowanie i budowa zjazdów z dróg dojazdowych
zrealizowanych wraz z budową drogi krajowej S7 odc. Skomielna
Biała – Rabka zdrój od km ok. 26 325 do km ok. 31 591
27.01.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się