Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
Naprawa systemu monitoringu wizyjnego
22.10.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
Ekspertyza techniczna wraz z projektem wykonawczym naprawy
wiaduktu (str.L) na węźle Modlnica w km 327+925 dk nr 94 wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji prac
naprawczych.
05.10.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
"Opracowanie modelu symulacyjnego ruchu pojazdów na węźle
Modlniczka w Krakowie wraz z fragmentem ul. Różańskiego i
odcinkami S52 (obecnie DK94)”.
04.10.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
Dostawa i montaż elektronicznych systemów dozoru obiektów i
mienia SSWiN i CCTV wraz z wyk. dokumentacji powykonawczej w
jednostkach administrowanych przez GDDKIA R. w Krakowie w
podziale na 4 zadania
30.09.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej i wodnej wraz z
wymianą drzwi wejściowych do pomieszczeń wytwornicy solanki w
budynku magazynu na sól Obwodu Drogowego GDDKiA w Nowym Targu.
23.09.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla 3 zadań – Budowa
chodnika w ciągu DK 28 w m. Kasina Wielka, Tymbark, Limanowa
05.08.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
„Archiwizacja dokumentacji technicznej i aktowej odziedziczonej
po Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych i Dyrekcji
Okręgowej Dróg Publicznych znajdującej się w Archiwum
Zakładowym przy GDDKiA Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków”
05.07.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
Wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w zakresie odwiertów
rdzeniowych geotechnicznych 3 szt. oraz sond CPTU 2 szt w celu
weryfikacji badań złożonych przez Wykonawcę
28.06.2021 więcej
Oddział w Krakowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia
Wykonanie ekspertyzy w celu określenia przyczyn osunięcia
skarpy w/c dk nr 52 w m. Barwałd Średni
28.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się