2022-01-12

Oddział w Łodzi „sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową trzech nowych obiektów inżynierskich przez c.b.n. po rozbiórce dwóch mostów w m. Bratoszewice oraz mostu w m. Brzedza w ciągu drogi krajowej nr 14.”

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

91-857 Łódź ul. Irysowa 2

 

Przedmiot zamówienia:

„sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową trzech nowych obiektów inżynierskich przez c.b.n. po rozbiórce dwóch mostów w m. Bratoszewice oraz mostu w m. Brzedza w ciągu drogi krajowej nr 14.”

 

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

GDDKiA Oddział w Łodzi, sekretariat ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź lub

e-mail: akubicki@gddkia.gov.pl

do dnia 20.01.2022 r. do godz. 1000

 

Osoby prowadzące sprawę:

Adam Kubicki         tel. 42 23 39 666,   kom. 664 927 462,  e-mail akubicki@gddkia.gov.pl

Michał Piątkiewicz   tel. 42 23 39 668., e-mail mpiatkiewicz@gddkia.gov.pl

 

Termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na termin ten składa się: nadzór nad robotami budowlanymi od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia usługi. Termin zakończenia usługi jest dniem zakończenia rozliczenia finansowego robót objętych nadzorem (w ten okres wliczony jest protokolarny odbiór robót, usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, plus czas na rozliczenie robót).

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy  (czyli termin realizacji przedmiotu zamówienia) jest terminem szacunkowym
i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na roboty budowlane oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu i nie będzie to podstawą roszczeń Wykonawcy.

 

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nastąpi wterminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

Inne dane :

Kryteria oceny ofert – 100% ceny.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy  spełniający Warunki podmiotowe.

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków. Pod pojęciem „dokumenty” Zamawiający rozumie oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz usług oraz dokumenty wystawione przez zleceniodawców (np. referencje, poświadczenia, itp.) potwierdzające spełnienie w/w warunków. Oferty Wykonawców, którzy nie udokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie będą brani pod uwagę w ocenie ofert.

 

Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

Niniejsze zamówienie jest:poniżej 130 000,00 PLN (netto).

 

 

                                                                                          AKCEPTUJĘ

 

 

 

                                                                            ………………………………………………………

                                                                            (podpis kierownika komórki organizacyjnej

                                                                                               W Centrali; w Oddziale Dyrektor lub osoba

                                                                                               Upoważniona)

 

                                                                                                                                             

 

Zasady przetwarzania danych osobowych
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
w związku z realizacją zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
zInspektorem Ochrony Danych w GDDKIA, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 1. Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wyłonienia Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarcia z nim, realizacji i rozliczenia zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Podstawa prawna przetwarzania 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

 1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających
  na  wyłonieniu Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarciu
  z nim i realizacji zamówienia  oraz obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit f RODO[1]
 2. w celu zawarcia i realizacji umowy z Państwem (dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki cywilnej - art. 6 ust. 1 lit b RODO
 3. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie ustawy o rachunkowości (rozliczenie zamówienia), ustawy o finansach publicznych (ustalenie i dochodzenie roszczeń) oraz ustawy o archiwizacji i archiwach państwowych - art. 6 ust. 1 lit c RODO
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających
  na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi -
  art. 6 ust. 1 lit f RODO

 

 1. Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail, nr telefonu
 • Stanowisko służbowe, nazwa firmy, nazwa podmiotu, nazwa pracodawcy
 • Nr PESEL, nr NIP
 • Adres zamieszkania, Adres do korespondencji, adres wykonywanej działalności
 • Informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies),
 • Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie, zawód, rodzaj i nr uprawnień zawodowych,
 • nr rachunku bankowego
 • Źródło pochodzenia danych

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od Wykonawców składających oferty,
w tym od Wykonawcy, z którym zawarto umowę na realizację zamówienia.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące Wykonawców jest warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty. Skutkiem niepodania tych danych może być wykluczenie  wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę. 

 1. Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe:

 1. pozyskane od Wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze – przez okres 5 lat
 2. pozyskane od Wykonawców, z którymi zawarto umowę lub podjęto współpracę bez zawierania umowy na realizację zamówienia – przez okres realizacji i rozliczenia umowy lub współpracy, a następnie przez okres 5 lat
 3. przetwarzane w wyniku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres określony w tych przepisach.

Po zakończeniu ww. okresów dane osobowe podlegają weryfikacji i brakowaniu,
a następne w zakresie w jakim wymagają tego przepisy o archiwizacji są przekazywane do archiwum.

 1. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto Państwa dane osobowe są powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT, i udostępniane instytucjom kontrolującym Zamawiającego na mocy obowiązujących przepisów (np.: NIK, CUPT, CBA) oraz innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne lub występującym do Zamawiającego o wgląd do dokumentów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje
na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl

 1.  Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.

 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa
do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.

 1. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.  17 RODO

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.

 1. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów
  lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych
  jest realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -
  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

 1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. wzór umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wraz z załącznikami
 2. warunki podmiotowe


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..