Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich obejmujących badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne, wydawanie zaświadczeń i orzeczeń lekarskich.
Wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich obejmujących
badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne, wydawanie
zaświadczeń i orzeczeń lekarskich dla pracowników GDDKiA
Oddział w Lublinie Rejon w Puławach oraz osób wskazanych przez
Zamawiającego.
14.04.2021 więcej
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 68 na odcinku Koroszczyn – Wólka Dobryńska od km 6 240 do km 11 430 o długość odcinka 5,19 km”
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót dla zadania „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 68 na
odcinku Koroszczyn – Wólka Dobryńska od km 6 240 do km 11
430 o długość odcinka 5,19 km”
06.04.2021 więcej
Wykonanie projektów remontu nawierzchni dróg krajowych wraz z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót
Wykonanie projektów remontu nawierzchni dróg krajowych wraz z
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót - z
podziałem na części: Część nr 1 : DK12 Ludwinów –
Wólka Okopska, Część nr 2 : DK82 Świerszczów – Urszulin.
06.04.2021 więcej
Wykonanie Dokumentacji Technicznej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn. „Remont mostu granicznego przez rzekę Bug w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Zosin”
Wykonanie Dokumentacji Technicznej oraz pełnienie Nadzoru
Autorskiego dla zadania pn. „Remont mostu granicznego przez
rzekę Bug w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Zosin”
02.04.2021 więcej
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na remont drogi krajowej nr 76 od km 66 416 do km 69 070.
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na remont drogi
krajowej nr 76 od km 66 416 do km 69 070.
30.03.2021 więcej
Wykonanie projektów remontu nawierzchni dróg krajowych wraz z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót
Wykonanie projektów remontu nawierzchni dróg krajowych wraz z
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót
18.03.2021 więcej
Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 82
Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu
na drodze krajowej nr 82
02.03.2021 więcej
Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK12 w m. Stołpie – nadzór inwestorski
Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK12 w m. Stołpie
– nadzór inwestorski
02.03.2021 więcej
Serwis kotłowni
Usługa polegająca na prowadzeniu konserwacji i obsługi
kotłowni w obiekcie GDDKiA Oddział w Lublinie przy ul.
Olszewskiego 1A.
01.03.2021 więcej
Dostawa opon letnich
Dostawa opon letnich dla samochodów będących w dyspozycji
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Lublinie.
01.03.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się