Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykonanie badań materiałów stosowanych na inwestycjach realizowanych przez GDDKiA O/Rzeszów.
Wykonanie badań materiałów stosowanych na inwestycjach
realizowanych przez GDDKiA O/Rzeszów.
14.04.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Monitorowanie sygnału włamania i napadu na terenie obiektu
GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon Przemyśl, Obwód Drogowy
Przeworsk, ul. Głęboka 26 C, 37 – 200 Przeworsk
31.03.2021 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Usługa przeglądu aparatu do badania właściwości
przeciwpoślizgowych SRT-3
31.03.2021 więcej
Świadczenie usług geodezyjnych i geodezyjno - prawnych przy drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego w zakresie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Świadczenie usług geodezyjnych i geodezyjno - prawnych przy
drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego w
zakresie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie
26.03.2021 więcej
Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na części
Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na
części: Część 1. Opracowanie operatów wodnoprawnych na
wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,
dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej
odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych
zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Cześć 2.
Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków
bytowych lub mieszaniny ścieków bytowych z wodami opadowymi i
roztopowymi do wód lub do ziemi pochodzących z wylotów przy
drogach krajowych zlokalizowanych w województwie podkarpackim
16.03.2021 więcej
Monitoring przejść dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu autostrady A-4 na odcinku węzeł Tarnów Północ (Krzyż) - gr. woj. małopolskiego i podkarpackiego (Stara Jastrząbka) w km 502 796,97 – 516 580
Monitoring przejść dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu
autostrady A-4 na odcinku węzeł Tarnów Północ (Krzyż) - gr.
woj. małopolskiego i podkarpackiego (Stara Jastrząbka) w km 502
796,97 – 516 580
16.03.2021 więcej
Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości położonych w pasie drogi krajowej, operatów ustalających wartość nieruchomości poza pasem drogi krajowej (resztówka), operatów ustalających wartość umowy dzierżawy, operatów ustalających wysokość odszkodowania za szkody powstałe w trakcie robót budowlanych. Zakres prac obejmuje teren województwa podkarpackiego, przewidywana ilość operatów około 50 sztuk.
Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość
nieruchomości położonych w pasie drogi krajowej, operatów
ustalających wartość nieruchomości poza pasem drogi krajowej
(resztówka), operatów ustalających wartość umowy dzierżawy,
operatów ustalających wysokość odszkodowania za szkody
powstałe w trakcie robót budowlanych. Zakres prac obejmuje
teren województwa podkarpackiego, przewidywana ilość operatów
około 50 sztuk.
10.03.2021 więcej
Zabezpieczenie siatkami przestrzeni na obiektach mostowych usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku Węzeł Świlcza – Węzeł Racławówka administrowanej przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie
„Zabezpieczenie siatkami przestrzeni na obiektach mostowych
usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku Węzeł
Świlcza – Węzeł Racławówka administrowanej przez GDDKiA
Oddział w Rzeszowie” z podziałem na części: Część 1.
Estakada E-1 w ciągu drogi S19 w km 473 901 w m.
Rzeszów Część 2. Wiadukt WD 8b-1 w ciągu drogi S19 w km 478
186 w m. Rzeszów
24.02.2021 więcej
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów WA-12 (prawy i lewy) w ciągu autostrady A4 w km 622 149, w miejscowości Mirocin wraz z opracowaniem koncepcji remontu obiektów
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów WA-12 (prawy i
lewy) w ciągu autostrady A4 w km 622 149, w miejscowości
Mirocin wraz z opracowaniem koncepcji remontu obiektów
24.02.2021 więcej
Konserwacja platform dźwigowych dla osób niepełnosprawnych - Oddział GDDKiA w Rzeszowie
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
28.01.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się