Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Oddział w Warszawie - Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie przeglądów
okresowych w budynkach administrowanych przez GDDKIA Oddział w
Warszawie.
07.04.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na remont systemu odprowadzenia wód
opadowych na Obwodzie Drogowym w Bożej Woli.
07.04.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na remont Obwodu Drogowego w Mławie w
zakresie usunięcia usterek wynikających z okresowych
przeglądów budynków.
07.04.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont magazynu soli, dyżurki i
magazynu narzędziowego na Obwodzie Drogowym w Ślepkowie
Szlacheckim oraz remont ogrodzenia i magazynu na sól na Obwodzie
Drogowym w Sierpcu
07.04.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na remont zaplecza kontenerowego
administracyjno-socjalnego oraz magazynu na sól na Obwodzie
Drogowy w Turzynie
07.04.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzkowe.
06.04.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu
Opracowanie Projektu budowy mostu w km 83 908 drogi krajowej nr
53 w m. Myszyniec wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i
przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego.
26.03.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Informacja o udzieleniu zamówienia
Wykonanie projektu remontu wiaduktu w m. Modlin w ciągu drogi
krajowej nr 85 w km 1 861 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
i przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego.
24.03.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Informacja o udzieleniu zamówienia
Wykonanie projektu remontu wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr
7 (jezdnia prawa i lewa) w km 348 379 w m. Łomianki wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego i przeniesieniem praw autorskich
na Zamawiającego.
24.03.2021 więcej
Oddział w Warszawie - Informacja o udzieleniu zamówienia
Wykonanie projektu remontu wiaduktu nad linią kolejową w ciągu
drogi krajowej nr 12 w km 508 285 w m. Rajec wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego i przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiającego.
24.03.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się