Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawy naturalnej wody
Dostawy naturalnej wody
02.04.2021 więcej
Dostawa środka-granulat, odstraszającego dziki w ilości 299 worków
Dostawa środka-granulat, odstraszającego dziki w ilości 299
worków, w opakowaniach zbiorczych 20kg
26.03.2021 więcej
Wykonanie oceny stanu zdrowotnego zadrzewienia przydrożnego
Wykonanie oceny stanu zdrowotnego zadrzewienia przydrożnego z
podziałem na 4 części
18.03.2021 więcej
Oddział w Zielonej Górze - Przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów i drzwi przeciwpożarowych
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00
PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
23.02.2021 więcej
Usługi medyczne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Usługi medyczne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla
pracowników Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze
22.02.2021 więcej
Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji w budynkach
Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji w
budynkach Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze
22.02.2021 więcej
Wykonanie analizy porealizacyjnej w ramach rozbudowy DK29
Wykonanie analizy porealizacyjnej na odcinku od km 23 423,30 do
km 26 580,00 w m. Cybinka w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 29
na odcinku Urad – Osiecznica od km 14 952,00 do km 46 053,00.
28.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się