2019-02-22

ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Bydgoszcz

GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

 

Dyrektora Oddziału

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

w Bydgoszczy

Miejsce wykonywania pracy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

Główne obowiązki na stanowisku pracy: 

 1. Wykonywanie zadań zarządcy dróg określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w zakresie powierzonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w tym zadań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Oddział w Bydgoszczy, w szczególności:
  1. pełnienie funkcji inwestora,
  2. opracowywanie dokumentacji do decyzji środowiskowych oraz do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wykonania robót,
  3. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami i ich utrzymaniem,
  4. nabywanie nieruchomości pod drogi krajowe.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i realizację inwestycji na terenie Oddziału w Bydgoszczy lub innych wskazanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 3. Wykonywanie zadań organu zarządzającego ruchem na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na tych drogach.
 4. Nadzór nad zadaniami związanymi z technologicznym procesem przygotowania do realizacji przedsięwzięć drogowych i mostowych.
 5. Zapewnienie wykonywania obowiązków Oddziału określonych w zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu dotyczących realizowanych inwestycji drogowych.
 6. Sprawowanie bezpośredniej kontroli realizacji zadań przez zastępców Dyrektora Oddziału.
 7. Wydawanie zarządzeń w zakresie właściwości Oddziału oraz wykonywanie zadań przypisanych Dyrektorowi Oddziału w zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.
 8. Wykonywanie funkcji pracodawcy w zakresie powierzonym przez Dyrektora Generalnego Urzędu.
 9. Ustalanie organizacji funkcjonowania Oddziału w Bydgoszczy, m.in. poprzez określenie zadań komórek wewnętrznych Oddziału oraz zakresów czynności poszczególnych pracowników.
 10. Reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Oddziału oraz gospodarowanie mieniem Oddziału w celu jego ochrony oraz właściwego użytkowania.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (magister inżynier);
 2. co najmniej siedmioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu lub realizacji inwestycji drogowych lub w zarządzaniu drogami,
 4. znajomość przepisów prawnych dotyczących utrzymania i ochrony dróg, obiektów inżynierskich, infrastruktury drogowej towarzyszącej, zarządzania majątkiem drogowym, inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i przygotowania obronnego oraz Ustawy o finansach publicznych;
 5. wiedza z zakresu procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, w tym znajomość odpowiednich regulacji prawnych, tj.: Ustawa Prawo budowlane, Ustawa
  o drogach publicznych, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 6. posiadanie kompetencji kierowniczych: zarządzanie zasobami, zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów, myślenie systemowe;
 7. znajomość zasad wydatkowania środków publicznych;
 8. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 9. korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawcze w zakresie dróg i/lub mostów;
 2. doświadczenie w administracji drogowej, zarządzaniu lub utrzymaniu infrastruktury drogowej;
 3. doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 4. komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys;
 2. list motywacyjny;
 3. kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 9. oświadczenie o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 10. kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych;
 11. oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.);
 12. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 1. weryfikacja dokumentów;
 2.   prezentacja (informacja o temacie prezentacji zostanie przekazana kandydatom, których aplikacje spełnią wymagania formalne i zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji);
 3. badanie kompetencji kierowniczych;
 4. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień merytorycznych, umiejętności ich stosowania w praktyce oraz doświadczenia zawodowego kandydata.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 07 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu), pod adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

(z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym  DO/Bydgoszcz)

Inne informacje:

 • Osoba wyłoniona w drodze postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Oddziału podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2016.1721 t.j.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Kandydatki/kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Kandydatki/kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą.
 • W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatki/kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 375 89 31.

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe określone w przepisach będą przetwarzane na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o drogach publicznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko pracy zaliczane do kierowniczych stanowisk państwowych oraz w celu archiwizacji.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamieszczenie przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa (np. wizerunku) oznacza, że kandydat wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych określonych we wskazanych wyżej przepisach jest wymogiem ustawowym. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się