2016-10-05

Stanowienie aktów

Zgodnie z unormowaniem prawnym wynikającym z § 6 ust. 3 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.), centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych) nadzorowane przez ministra opracowują i uzgadniają projekty dokumentów rządowych za pośrednictwem tego ministra, a wojewodowie - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Minister nadzorujący centralny organ administracji rządowej może upoważnić ten organ do opracowania, bądź opracowania i uzgodnienia określonego projektu dokumentu rządowego.

W przypadku udzielenia upoważnienia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, do opracowania bądź opracowania i uzgodnienia określonego dokumentu rządowego, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Generalnej Dyrekcji lub komórka organizacyjna wskazana przez Generalnego Dyrektora jako wiodąca, opracowuje projekt dokumentu rządowego lub jego część wraz z wymaganym uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, która stanowi odrębną część uzasadnienia, w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Generalną Dyrekcję.

Wynika to z załącznika do zarządzenia Nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2008 r. w sprawie opiniowania i opracowywania projektów dokumentów rządowych, opracowywania zarządzeń oraz pełnomocnictw w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zmienionego zarządzeniem Nr 84 z dnia 23 sierpnia 2010 r.

Brak określenia sposobu postępowania pracowników Generalnej Dyrekcji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, wynika z braku realizacji przez Generalną Dyrekcję zadań z zakresu stanowienia prawa.