2016-10-05

Rejestry, ewidencje, archiwa

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują obowiązek prowadzenia następujących rejestrów:

 1. Dziennik Korespondencyjny pism wpływających do centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 2. Rejestr skarg i wniosków wpływających do centrali GDDKiA;
 3. Rejestr zamówień publicznych centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 4. Rejestr zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 5. Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 6. Rejestr pełnomocnictw Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
 7. Rejestr pełnomocnictw Dyrektora Generalnego Urzędu;
 8. Rejestr zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
 9. Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego GDDKiA;
 10. Rejestr zezwoleń wydanych na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 11. Rejestr dróg krajowych i wojewódzkich;
 12. Rejestr Jednolitych Numerów Inwentarzowych dla obiektów mostowych i tuneli;
 13. Lista Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pracowników GDDKiA upoważnionych do wykonywania zadań Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w GDDKiA.
 14. Rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w GDDKiA.

Informacje zawarte w ww. rejestrach są udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719).

Wnioski o wydanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zakończonym zatrudnieniem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i podmiotach, dla których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest następcą prawnym, należy składać w Kancelarii centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.