Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-12 12:43:49  pbujanowicz pbujanowicz

Utworzono artykuł 180265 o nazwie 'Oddział w Kielcach - świadczenie usług pocztowych i kurierskich'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste180265
user_idpuste1602420
resource_idpuste1187
namepusteOddział w Kielcach - świadczenie usług pocztowych i kurierskich
category_idpuste16086
language_idpuste1
shortpusteOddział w Kielcach - świadczenie usług pocztowych i kurierskich
fullpuste

  ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

ul. I. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce

telefon: 41 34 03 900, faks 41 366 48 04

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl

 

Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Fundusz Spójności - w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

2.        OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

O.Ki.D-3.2413.27.2018.gk

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  na wyżej podane oznaczenie.

 

3.        PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 – „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

4.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

         Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach wraz z 5 Rejonami w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

Zadanie nr 2 – Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.

 

Zakres usług w szczególności będzie obejmował: przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wysyłanych oraz adresowanych do Oddziału w Kielcach GDDKiA oraz 5 Rejonów w obrocie krajowym i zagranicznym przez okres 3 lat.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

64100000-7, 64113000-1, 64112000-4, 64121100-1, 64121200-2, 64120000-3, 64110000-0.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć Ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia.

 

 

5.        TERMIN REALIZACJI

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie część I i część II, zostało zrealizowane: przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 

publishfrompuste2018-12-12 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoddzial-w-kielcach-swiadczenie-uslug-pocztowych-i-kurierskich
2018-12-19 13:31:35  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-21 11:20:28  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-31 12:08:10  pbujanowicz pbujanowicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-01-07 14:02:57  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-01-09 12:02:28  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-01-16 13:24:51  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-02-16 11:39:25  Łukasz Dybkowski

Pole publishto wypełniono wartością '2021-02-01 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishtopuste2021-02-01 00:00:00
2021-03-01 19:38:11 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
10  2021-03-01 19:38:11 

Pole publishto zmieniło wartość z '2021-02-01 00:00:00' na '2021-03-01 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2021-02-01 00:00:002021-03-01 00:00:00
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 481279

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662272
user_idpuste1601787
fobject_idpuste481279
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 481280

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662273
user_idpuste1601787
fobject_idpuste481280
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 481281

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662274
user_idpuste1601787
fobject_idpuste481281
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 481282

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662275
user_idpuste1601787
fobject_idpuste481282
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 485177

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662276
user_idpuste1601787
fobject_idpuste485177
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 486300

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662277
user_idpuste1601787
fobject_idpuste486300
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 486301

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662278
user_idpuste1601787
fobject_idpuste486301
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 486302

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662279
user_idpuste1601787
fobject_idpuste486302
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 488621

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662280
user_idpuste1601787
fobject_idpuste488621
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-16 11:39:26  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 488622

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3662281
user_idpuste1601787
fobject_idpuste488622
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste180265
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się