Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-21 15:58:16  marcin pikulski

Zmieniono nazwę z 'Petycje' na 'Informacje ogólne'

Pole short zmieniło wartość z 'Petycje' na 'Informacje ogólne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycjeInformacje ogólne
shortPetycjeInformacje ogólne
2019-06-21 16:00:02  marcin pikulski

Pole short zmieniło wartość z 'Informacje ogólne' na 'Petycje'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycje</p> <p> Petycję możesz złożyć w interesie publicznym, w interesie swoim lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.<br /> <br /> Co to jest petycja?<br /> Petycja jest to żądanie mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu, do kt&oacute;rego petycja jest skierowana. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <p> O tym czy Twoje pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł).<br /> <br /> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>,</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 86 00,</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Petycji nie można złożyć telefonicznie.<br /> <br /> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja?<br /> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:</p> <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis, a jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej).</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej:</p> <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję, a jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może ona zostać podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje).</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:</p> <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu (w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej).</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska lub adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.<br /> <br /> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy, to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.<br /> <br /> <br /> Jak rozpatrujemy petycję?<br /> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie &nbsp;3 miesięcy od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.<br /> <br /> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiot&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.<br /> <br /> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności GDDKiA, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.<br /> <br /> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie GDDKiA. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.<br /> <br /> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Na stronie GDDKiA ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP GDDKiA wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna</p> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy&nbsp;<a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" target="_top" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach</a>&nbsp;(Dz.U. z 2018 r. poz. 870).</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Petycję możesz złożyć w interesie publicznym, w interesie swoim lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.</p> <p> <br /> Co to jest petycja?<br /> Petycja jest to żądanie mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu, do kt&oacute;rego petycja jest skierowana. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <p> O tym czy Twoje pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł).<br /> <br /> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>,</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 86 00,</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Petycji nie można złożyć telefonicznie.<br /> <br /> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja?<br /> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:</p> <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis, a jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej).</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej:</p> <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję, a jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może ona zostać podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje).</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:</p> <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu (w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej).</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska lub adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.<br /> <br /> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy, to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.<br /> <br /> <br /> Jak rozpatrujemy petycję?<br /> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie &nbsp;3 miesięcy od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.<br /> <br /> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiot&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.<br /> <br /> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności GDDKiA, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.<br /> <br /> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie GDDKiA. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.<br /> <br /> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Na stronie GDDKiA ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP GDDKiA wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna</p> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy&nbsp;<a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" target="_top" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach</a>&nbsp;(Dz.U. z 2018 r. poz. 870).</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortInformacje ogólnePetycje
full

Petycje

Petycję możesz złożyć w interesie publicznym, w interesie swoim lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Co to jest petycja?
Petycja jest to żądanie mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu, do którego petycja jest skierowana. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

O tym czy Twoje pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł).


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
 • przesłać drogą e-mail na adres kancelaria@gddkia.gov.pl,
 • przesłać faksem na nr 22 375 86 00,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

          Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja?
Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje miejsce zamieszkania,
 • nazwę organu, do którego składasz petycję,
 • przedmiot petycji,
 • swój podpis, a jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej).

 

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • przedmiot petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję, a jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może ona zostać podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje).

 

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
 • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu (w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska lub adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy, to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.


Jak rozpatrujemy petycję?
Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie  3 miesięcy od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów. O wszystkim Cię poinformujemy.

Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności GDDKiA, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie GDDKiA. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Na stronie GDDKiA ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP GDDKiA wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

 

Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.


Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

 

Petycję możesz złożyć w interesie publicznym, w interesie swoim lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.


Co to jest petycja?
Petycja jest to żądanie mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu, do którego petycja jest skierowana. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

O tym czy Twoje pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł).


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
 • przesłać drogą e-mail na adres kancelaria@gddkia.gov.pl,
 • przesłać faksem na nr 22 375 86 00,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

          Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja?
Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje miejsce zamieszkania,
 • nazwę organu, do którego składasz petycję,
 • przedmiot petycji,
 • swój podpis, a jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej).

 

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • przedmiot petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję, a jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może ona zostać podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje).

 

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
 • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu (w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska lub adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy, to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.


Jak rozpatrujemy petycję?
Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie  3 miesięcy od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów. O wszystkim Cię poinformujemy.

Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności GDDKiA, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie GDDKiA. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Na stronie GDDKiA ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP GDDKiA wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

 

Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.


Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

 

2019-06-21 15:57:09  marcin pikulski

Utworzono artykuł 234709 o nazwie 'Petycje'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste234709
user_idpuste2501919
resource_idpuste1187
namepustePetycje
category_idpuste16090
language_idpuste1
shortpustePetycje
fullpuste

Petycje

Petycję możesz złożyć w interesie publicznym, w interesie swoim lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Co to jest petycja?
Petycja jest to żądanie mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu, do którego petycja jest skierowana. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

O tym czy Twoje pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł).


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
 • przesłać drogą e-mail na adres kancelaria@gddkia.gov.pl,
 • przesłać faksem na nr 22 375 86 00,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

          Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja?
Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje miejsce zamieszkania,
 • nazwę organu, do którego składasz petycję,
 • przedmiot petycji,
 • swój podpis, a jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej).

 

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • przedmiot petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję, a jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może ona zostać podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje).

 

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
 • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu (w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska lub adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy, to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.


Jak rozpatrujemy petycję?
Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie  3 miesięcy od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów. O wszystkim Cię poinformujemy.

Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności GDDKiA, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie GDDKiA. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Na stronie GDDKiA ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP GDDKiA wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

 

Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.


Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

 

publishfrompuste2019-06-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycje

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się