Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-02 11:27:00  Izabela Grzybek

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-krakow' na '252704_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-krakow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-krakow252704_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-krakow
2019-09-13 08:12:51 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-09-13 08:12:51 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-02 11:27:00  Izabela Grzybek

Utworzono artykuł 252704 o nazwie 'ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Kraków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste252704
user_idpuste1601751
resource_idpuste1187
namepusteogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Kraków
category_idpuste16069
language_idpuste1
shortpusteStarszy Serwisant Urządzeń Elektronicznych do spraw gruntów i geotechniki w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
fullpuste

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy Serwisant Urządzeń Elektronicznych do spraw gruntów i geotechniki w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddziału w Krakowie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

 

Wymiar etatów: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Umowa z rezerwy celowej

Umowa na czas określony w celu zastępstwa

 

Adres urzędu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków

 

Miejsce wykonywania pracy:

Kraków

 

32-020 Wieliczka, ul. Krakowska 37B

oraz teren działania Oddziału w Krakowie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- Serwisuje pomiarowe urządzenia elektroniczne wykorzystywane w badaniach gruntów i kruszyw, monitoruje terminy wzorcowań i kalibracji sprzętu w celu spełnienia wymagań zarzadzania w wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym,

- Kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu, w celu zapewnienia terminowości i poprawności wyników badań,

-Współuczestniczy w wykonywaniu zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym, w celu zapewnienia pomocy przy wykonywaniu tych zadań,

- Wykonuje badania laboratoryjne i terenowe gruntów i kruszyw, w celu określenia ich jakości,

- Pobiera, transportuje i przygotowuje próby, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,

- Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań, w celu ich archiwizacji,

- Przygotowuje dane do  monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych przez Oddział zadaniach, w celu przekazania Kierownikowi Zespołu,

- rejestruje oraz dba o prawidłowe przechowywanie i likwidację prób do badań laboratoryjnych.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca odbywa się w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wymagająca wysiłku fizycznego w związku z pobieraniem prób,

-obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

-praca w biurze i w terenie (teren działania Oddziału),

- kontakt kilka razy w roku z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi wzorcowania, kalibracji lub naprawy wyposażenia pomiarowo-badawczego,

-praca wymagająca umiejętności posługiwania się skomplikowaną aparaturą badawczą, umiejętności myślenia analitycznego, interpretacji wyników badań  i formułowania wniosków,

- praca wymagająca odpowiedzialności, sumienności, dobrej organizacji pracy, dokładności, rzetelności i umiejętności współpracy z zespołem.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-praca w terenie oraz w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

-praca wymagająca wysiłku fizycznego,

-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 

Pracownikom oferujemy:

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- trzynaste wynagrodzenie,

- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze
na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: nie wymagane

- znajomość ustawy o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,

- umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,

- prawo jazdy kategorii B,

-kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze związanym z technologią budowy dróg.

- posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,

- umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego ,

- znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

- cv i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

- oświadczenie o posiadaniu umiejętności obsługi komputera, znajomości pakietu Office,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek, zmierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy 6 miesięcy w obszarze związanym z technologią budowy dróg,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do:   12.09.2019

Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków

(z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: „Starszy Serwisant Urządzeń Elektronicznych  PT POIiŚ– T-1”)

 

Inne informacje:

Informacja o metodach naboru:

  1. etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
  2. etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
  3. etap III – rozmowy kwalifikacyjne

 

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych w ramach rezerwy celowej z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko                        i zostanie odtworzone na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres krakow.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dane osobowe – Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                            z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego „RODO” informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 417-21-44 lub (12) 417-21-55

 

publishfrompuste2019-09-02 00:00:00
publishtopuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-krakow

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się