Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-09 10:04:45  Izabela Grzybek

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice' na '254543_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice254543_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice
2019-09-09 13:46:21  Izabela Grzybek

Pole full zmieniło wartość z '<p> Dyrektor Generalny poszukuje kandydat&oacute;w\kandydatek na stanowisko:</p> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="font-size: 30px;"> <p> <span style="font-size:0.625em;">specjalista</span></p> </div> <div class="col-md-12" style="font-size: 15px;"> <p> do spraw: uzgadniania dokumentacji</p> </div> <div class="col-md-12" style="font-size: 15px;"> <p> w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Katowicach.</p> </div> </div> <p> <br /> &nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <p style="color: rgb(184, 184, 184); font-size: 13px; font-weight: bold;"> MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:</p> <p> <strong>Katowice</strong></p> </div> <div class="col-md-3"> <p style="color: rgb(184, 184, 184); font-size: 13px; font-weight: bold;"> ADRES URZĘDU:</p> <p> <strong>Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> Oddział w Katowicach<br /> ul. Myśliwska 5<br /> 40-017 Katowice </strong></p> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <hr /> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WARUNKI PRACY</p> <div style="padding-left: 20px;"> <p> Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazd&oacute;w służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,<br /> <br /> Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:<br /> - obciążenie mięśniowo &ndash; szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.<br /> - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.<br /> - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb os&oacute;b niepełnosprawnych.<br /> - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.<br /> Pracownikom oferujemy:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego<br /> w zależności od udokumentowanego stażu pracy,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;trzynaste wynagrodzenie,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja koszt&oacute;w nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku os&oacute;b wykonujących zadania związane<br /> z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,</p> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> ZAKRES ZADAŃ</p> <ul> <li> <p> uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej remont&oacute;w, przebudowy i budowy dr&oacute;g realizowanych przez inwestor&oacute;w zewnętrznych (publicznych lub prywatnych),</p> </li> <li> <p> opiniowanie zmian zagospodarowania teren&oacute;w w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizacji obiekt&oacute;w budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,</p> </li> <li> <p> wsp&oacute;łpraca z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wsp&oacute;lnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w spos&oacute;b nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dr&oacute;g,</p> </li> <li> <p> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zarządcami dr&oacute;g w zakresie planowanych przez nich inwestycji drogowych na styku z drogami zarządzanymi przez GDDKiA,</p> </li> <li> <p> przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach lokalizacji zjazd&oacute;w z dr&oacute;g zarządzanych przez GDDKiA, przesyłanie wniesionych w tych sprawach środk&oacute;w zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie z uwzględnieniem ochrony drogi i obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunk&oacute;w ruchu,</p> </li> <li> <p> przygotowywanie postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszar&oacute;w przyległych do pasa drogowego,</p> </li> <li> <p> opiniowanie i ewidencjonowanie projekt&oacute;w podział&oacute;w działek przyległych do pasa drogowego.</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WYMAGANIA NIEZBĘDNE</p> <ul> <li> <p> Wykształcenie: wyższe</p> </li> <li> <p> doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem,</p> </li> <li> <p> posiadanie prawa jazdy kat. B.,</p> </li> <li> <p> znajomość przepis&oacute;w dotyczących dr&oacute;g publicznych oraz prawa budowlanego,</p> </li> <li> <p> bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office),</p> </li> <li> <p> kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie cel&oacute;w, wsp&oacute;łpraca, komunikacja,</p> </li> <li> <p> Posiadanie obywatelstwa polskiego</p> </li> <li> <p> Korzystanie z pełni praw publicznych</p> </li> <li> <p> Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WYMAGANIA DODATKOWE</p> <ul> <li> <p> Wykształcenie: średnie lub budowlane lub wyższe drogowe lub budowlane,</p> </li> <li> <p> znajomość przepis&oacute;w dotyczących postępowania administracyjnego oraz planowania przestrzennego,</p> </li> <li> <p> posiadanie uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB &ndash; posiadanie aktualnego zaświadczenia.</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE</p> <ul> <li> <p> CV i list motywacyjny</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy</p> </li> <li> <p> oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE</p> <ul> <li> <p> kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydat&oacute;w, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydat&oacute;w</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia</p> </li> <li> <p> kopia uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa drogowego,</p> </li> <li> <p> kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynier&oacute;w Budownictwa</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel&oacute;w naboru</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W</p> <ul> <li> <p> Dokumenty należy złożyć do: 20 września 2019 r.</p> </li> <li> <p> Decyduje data: wpływu oferty do urzędu</p> </li> <li> <p> Miejsce składania dokument&oacute;w:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> Oddział w Katowicach<br /> Ul. Myśliwska 5<br /> 40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym &bdquo;NAB&Oacute;R- UZGODNIENIA II&rdquo;)</p> </li> </ul> </div> </div> <p> DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku<br /> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z&nbsp;04.05.2016, str. 1),dalej zwanego &bdquo;RODO&rdquo; informuję, że:&nbsp;<br /> 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,<br /> e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydat&oacute;w do&nbsp;korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;</p> <p> 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w&nbsp;związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj.&nbsp;udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;</p> <p> 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;</p> <p> 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydat&oacute;w, kt&oacute;rzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w&nbsp;zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;</p> <p> 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, kt&oacute;re są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;</p> <p> 7) posiada Pani/Pan prawo do: &bull; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich&nbsp;sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, &bull; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, &bull; wycofania zgody<br /> i usunięcia danych w zakresie danych, kt&oacute;re zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z&nbsp;prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.&nbsp;</p> <p> 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w&nbsp;tym profilowaniu;</p> <p> 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie<br /> z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o&nbsp;narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,<br /> z p&oacute;źn. zm.) w&nbsp;zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w&nbsp;służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w kt&oacute;rych dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)</p> <p> 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dr&oacute;g Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> INNE INFORMACJE:</p> <p> &nbsp;</p> <div style="padding-left: 20px;"> <p> W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia os&oacute;b niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepis&oacute;w o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.</p> </div> <div style="padding-left: 20px;"> <p> Informacja o metodach naboru:<br /> etap I &ndash; analiza merytoryczna dokument&oacute;w aplikacyjnych<br /> etap II &ndash; możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy<br /> etap III &ndash; rozmowy kwalifikacyjne<br /> Nasz urząd jest pracodawcą r&oacute;wnych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z r&oacute;wną uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.<br /> Uwaga:<br /> Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub<br /> w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.<br /> W przypadku składania dokument&oacute;w pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydat&oacute;w<br /> i przesłane w formie skan&oacute;w. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.<br /> Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (32) 2586-281 do 5 wew.501; (32) 20-86-201.</p> </div> </div> </div> <h3> WZORY OŚWIADCZEŃ</h3> <ul> <li> <a href="http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf" target="_blank">Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej</a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Dyrektor Generalny poszukuje kandydat&oacute;w\kandydatek na stanowisko:</p> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="font-size: 30px;"> <p> <span style="font-size:0.625em;">specjalista</span></p> </div> <div class="col-md-12" style="font-size: 15px;"> <p> do spraw: uzgadniania dokumentacji</p> </div> <div class="col-md-12" style="font-size: 15px;"> <p> w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Katowicach.</p> </div> </div> <p> <br /> &nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <p style="color: rgb(184, 184, 184); font-size: 13px; font-weight: bold;"> MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:</p> <p> <strong>Katowice</strong></p> </div> <div class="col-md-3"> <p style="color: rgb(184, 184, 184); font-size: 13px; font-weight: bold;"> ADRES URZĘDU:</p> <p> <strong>Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> Oddział w Katowicach<br /> ul. Myśliwska 5<br /> 40-017 Katowice </strong></p> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <hr /> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WARUNKI PRACY</p> <div style="padding-left: 20px;"> <p> Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazd&oacute;w służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,<br /> <br /> Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:<br /> - obciążenie mięśniowo &ndash; szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.<br /> - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.<br /> - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb os&oacute;b niepełnosprawnych.<br /> - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.<br /> Pracownikom oferujemy:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego<br /> w zależności od udokumentowanego stażu pracy,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;trzynaste wynagrodzenie,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja koszt&oacute;w nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku os&oacute;b wykonujących zadania związane<br /> z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,</p> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> ZAKRES ZADAŃ</p> <ul> <li> <p> uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej remont&oacute;w, przebudowy i budowy dr&oacute;g realizowanych przez inwestor&oacute;w zewnętrznych (publicznych lub prywatnych),</p> </li> <li> <p> opiniowanie zmian zagospodarowania teren&oacute;w w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizacji obiekt&oacute;w budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,</p> </li> <li> <p> wsp&oacute;łpraca z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wsp&oacute;lnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w spos&oacute;b nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dr&oacute;g,</p> </li> <li> <p> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zarządcami dr&oacute;g w zakresie planowanych przez nich inwestycji drogowych na styku z drogami zarządzanymi przez GDDKiA,</p> </li> <li> <p> przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach lokalizacji zjazd&oacute;w z dr&oacute;g zarządzanych przez GDDKiA, przesyłanie wniesionych w tych sprawach środk&oacute;w zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie z uwzględnieniem ochrony drogi i obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunk&oacute;w ruchu,</p> </li> <li> <p> przygotowywanie postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszar&oacute;w przyległych do pasa drogowego,</p> </li> <li> <p> opiniowanie i ewidencjonowanie projekt&oacute;w podział&oacute;w działek przyległych do pasa drogowego.</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WYMAGANIA NIEZBĘDNE</p> <ul> <li> <p> Wykształcenie: wyższe</p> </li> <li> <p> doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem,</p> </li> <li> <p> posiadanie prawa jazdy kat. B.,</p> </li> <li> <p> znajomość przepis&oacute;w dotyczących dr&oacute;g publicznych oraz prawa budowlanego,</p> </li> <li> <p> bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office),</p> </li> <li> <p> kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie cel&oacute;w, wsp&oacute;łpraca, komunikacja,</p> </li> <li> <p> Posiadanie obywatelstwa polskiego</p> </li> <li> <p> Korzystanie z pełni praw publicznych</p> </li> <li> <p> Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WYMAGANIA DODATKOWE</p> <ul> <li> <p> Wykształcenie: średnie drogowe&nbsp; lub budowlane lub wyższe drogowe lub budowlane,</p> </li> <li> <p> znajomość przepis&oacute;w dotyczących postępowania administracyjnego oraz planowania przestrzennego,</p> </li> <li> <p> posiadanie uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB &ndash; posiadanie aktualnego zaświadczenia.</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE</p> <ul> <li> <p> CV i list motywacyjny</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy</p> </li> <li> <p> oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE</p> <ul> <li> <p> kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydat&oacute;w, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydat&oacute;w</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia</p> </li> <li> <p> kopia uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa drogowego,</p> </li> <li> <p> kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynier&oacute;w Budownictwa</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel&oacute;w naboru</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W</p> <ul> <li> <p> Dokumenty należy złożyć do: 20 września 2019 r.</p> </li> <li> <p> Decyduje data: wpływu oferty do urzędu</p> </li> <li> <p> Miejsce składania dokument&oacute;w:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> Oddział w Katowicach<br /> Ul. Myśliwska 5<br /> 40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym &bdquo;NAB&Oacute;R- UZGODNIENIA II&rdquo;)</p> </li> </ul> </div> </div> <p> DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku<br /> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z&nbsp;04.05.2016, str. 1),dalej zwanego &bdquo;RODO&rdquo; informuję, że:&nbsp;<br /> 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,<br /> e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydat&oacute;w do&nbsp;korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;</p> <p> 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w&nbsp;związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj.&nbsp;udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;</p> <p> 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;</p> <p> 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydat&oacute;w, kt&oacute;rzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w&nbsp;zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;</p> <p> 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, kt&oacute;re są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;</p> <p> 7) posiada Pani/Pan prawo do: &bull; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich&nbsp;sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, &bull; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, &bull; wycofania zgody<br /> i usunięcia danych w zakresie danych, kt&oacute;re zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z&nbsp;prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.&nbsp;</p> <p> 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w&nbsp;tym profilowaniu;</p> <p> 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie<br /> z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o&nbsp;narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,<br /> z p&oacute;źn. zm.) w&nbsp;zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w&nbsp;służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w kt&oacute;rych dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)</p> <p> 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dr&oacute;g Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> INNE INFORMACJE:</p> <p> &nbsp;</p> <div style="padding-left: 20px;"> <p> W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia os&oacute;b niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepis&oacute;w o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.</p> </div> <div style="padding-left: 20px;"> <p> Informacja o metodach naboru:<br /> etap I &ndash; analiza merytoryczna dokument&oacute;w aplikacyjnych<br /> etap II &ndash; możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy<br /> etap III &ndash; rozmowy kwalifikacyjne<br /> Nasz urząd jest pracodawcą r&oacute;wnych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z r&oacute;wną uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.<br /> Uwaga:<br /> Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub<br /> w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.<br /> W przypadku składania dokument&oacute;w pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydat&oacute;w<br /> i przesłane w formie skan&oacute;w. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.<br /> Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (32) 2586-281 do 5 wew.501; (32) 20-86-201.</p> </div> </div> </div> <h3> WZORY OŚWIADCZEŃ</h3> <ul> <li> <a href="http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf" target="_blank">Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej</a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: uzgadniania dokumentacji

w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Katowicach.


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Katowice

ADRES URZĘDU:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

ZAKRES ZADAŃ

 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestorów zewnętrznych (publicznych lub prywatnych),

 • opiniowanie zmian zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,

 • współpraca z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w sposób nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dróg,

 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zarządcami dróg w zakresie planowanych przez nich inwestycji drogowych na styku z drogami zarządzanymi przez GDDKiA,

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach lokalizacji zjazdów z dróg zarządzanych przez GDDKiA, przesyłanie wniesionych w tych sprawach środków zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie z uwzględnieniem ochrony drogi i obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu,

 • przygotowywanie postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

 • opiniowanie i ewidencjonowanie projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.,

 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa budowlanego,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office),

 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie lub budowlane lub wyższe drogowe lub budowlane,

 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz planowania przestrzennego,

 • posiadanie uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopia uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa drogowego,

 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 września 2019 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Katowicach
  Ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- UZGODNIENIA II”)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,
e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody
i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie
z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

 


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
etap III – rozmowy kwalifikacyjne
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub
w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów
i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (32) 2586-281 do 5 wew.501; (32) 20-86-201.

WZORY OŚWIADCZEŃ

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: uzgadniania dokumentacji

w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Katowicach.


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Katowice

ADRES URZĘDU:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

ZAKRES ZADAŃ

 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestorów zewnętrznych (publicznych lub prywatnych),

 • opiniowanie zmian zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,

 • współpraca z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w sposób nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dróg,

 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zarządcami dróg w zakresie planowanych przez nich inwestycji drogowych na styku z drogami zarządzanymi przez GDDKiA,

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach lokalizacji zjazdów z dróg zarządzanych przez GDDKiA, przesyłanie wniesionych w tych sprawach środków zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie z uwzględnieniem ochrony drogi i obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu,

 • przygotowywanie postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

 • opiniowanie i ewidencjonowanie projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.,

 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa budowlanego,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office),

 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie drogowe  lub budowlane lub wyższe drogowe lub budowlane,

 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz planowania przestrzennego,

 • posiadanie uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopia uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa drogowego,

 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 września 2019 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Katowicach
  Ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- UZGODNIENIA II”)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,
e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody
i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie
z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

 


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
etap III – rozmowy kwalifikacyjne
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub
w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów
i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (32) 2586-281 do 5 wew.501; (32) 20-86-201.

WZORY OŚWIADCZEŃ

 

2019-09-21 08:55:24 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-09-21 08:55:24 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-09 10:04:45  Izabela Grzybek

Utworzono artykuł 254543 o nazwie 'ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Katowice'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254543
user_idpuste1601751
resource_idpuste1187
namepusteogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Katowice
category_idpuste16070
language_idpuste1
shortpustespecjalista do spraw: uzgadniania dokumentacji w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Katowicach.
fullpuste

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: uzgadniania dokumentacji

w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Oddziału GDDKiA w Katowicach.


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Katowice

ADRES URZĘDU:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

ZAKRES ZADAŃ

 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestorów zewnętrznych (publicznych lub prywatnych),

 • opiniowanie zmian zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego,

 • współpraca z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w sposób nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dróg,

 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zarządcami dróg w zakresie planowanych przez nich inwestycji drogowych na styku z drogami zarządzanymi przez GDDKiA,

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach lokalizacji zjazdów z dróg zarządzanych przez GDDKiA, przesyłanie wniesionych w tych sprawach środków zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie z uwzględnieniem ochrony drogi i obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu,

 • przygotowywanie postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

 • opiniowanie i ewidencjonowanie projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.,

 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa budowlanego,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office),

 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie lub budowlane lub wyższe drogowe lub budowlane,

 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz planowania przestrzennego,

 • posiadanie uprawnień budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopia uprawnień budowlanych w zakresie budownictwa drogowego,

 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 września 2019 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Katowicach
  Ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- UZGODNIENIA II”)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,
e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody
i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie
z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

 


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
etap III – rozmowy kwalifikacyjne
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub
w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów
i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (32) 2586-281 do 5 wew.501; (32) 20-86-201.

WZORY OŚWIADCZEŃ

 

publishfrompuste2019-09-10 00:00:00
publishtopuste2019-09-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się