Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 11:26:06  Izabela Grzybek

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-centrala' na '255901_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-centrala'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-centrala255901_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-centrala
2019-09-13 11:44:53  Izabela Grzybek

Pole full zmieniło wartość z '<h4> Dyrektor Generalny poszukuje kandydat&oacute;w\kandydatek na stanowisko:</h4> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="font-size: 30px;"> <h2> starszy specjalista</h2> </div> <div class="col-md-12" style="font-size: 15px;"> <h4> w Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji</h4> </div> </div> <h4> &nbsp;</h4> <br /> <br /> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <div style="color: rgb(184, 184, 184); font-size: 13px; font-weight: bold;"> <h4> MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:</h4> </div> <strong>Warszawa</strong><br /> &nbsp;</div> <div class="col-md-3"> <div style="color: rgb(184, 184, 184); font-size: 13px; font-weight: bold;"> ADRES URZĘDU:</div> <strong>Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53,<br /> 00-874 Warszawa </strong></div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <hr /> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3> WARUNKI PRACY</h3> <div style="padding-left: 20px;"> <h5> Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;czas pracy &ndash; zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środk&oacute;w transportu publicznego lub samochod&oacute;w służbowych (nieprzystosowanych dla os&oacute;b niepełnosprawnych),<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;podejmowanie decyzji w warunkach stresu,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;praca pod presją czasu,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;reprezentowanie urzędu na zewnątrz,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;możliwa praca poza siedzibą urzędu podczas wyjazd&oacute;w służbowych,<br /> <br /> Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:<br /> - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,<br /> - praca w pokoju wieloosobowym,<br /> - pomieszczenie higieniczno &ndash; sanitarne przystosowane dla os&oacute;b niepełnosprawnych,<br /> - praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla os&oacute;b poruszających się na w&oacute;zkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.<br /> &nbsp;</h5> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3> ZAKRES ZADAŃ</h3> <h4> &nbsp;</h4> <ul> <li> <h4> analiza dokument&oacute;w i spraw związanych z realizacją kontrakt&oacute;w, ocenianie postępu prac projektowych i Rob&oacute;t budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, w miarę potrzeb udział w Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy,</h4> </li> <li> przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m. in. w zakresie roszczeń, aneks&oacute;w, rob&oacute;t uzupełniających i dodatkowych, monitoring przygotowanego stanowiska w zakresie zmian,</li> <li> wsp&oacute;łpraca z Kierownikami Projekt&oacute;w w sprawach związanych z realizacją kontrakt&oacute;w, m.in. w celu ujednolicenia podejścia GDDKiA w zakresie zarządzanych kontrakt&oacute;w, w odniesieniu do obowiązujących opinii prawnych, wytycznych, Prawa zam&oacute;wień publicznych itp.,</li> <li> wsp&oacute;łpraca w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projekt&oacute;w procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,</li> <li> przygotowywanie dokument&oacute;w, stanowisk, wsp&oacute;łpraca z kom&oacute;rkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ug&oacute;d, spor&oacute;w, audytor&oacute;w oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych,</li> <li> prowadzenie weryfikacji dokumentacji przetargowej dla um&oacute;w na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oaz nadz&oacute;r inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,</li> <li> udział w opiniowaniu dokument&oacute;w o charakterze legislacyjnym,</li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3> WYMAGANIA NIEZBĘDNE</h3> <h4> &nbsp;</h4> <ul> <li> <h4> Wykształcenie: wyższe inżynierskie,</h4> </li> <li> doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego,</li> <li> znajomość Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczeg&oacute;lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr&oacute;g krajowych, Ustawy Prawo budowlane, Warunk&oacute;w kontraktowych FIDIC, Ustawy Pzp,</li> <li> prawo jazdy kat. B</li> <li> wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie cel&oacute;w, wsp&oacute;łpraca, komunikacja.</li> <li> Posiadanie obywatelstwa polskiego</li> <li> Korzystanie z pełni praw publicznych</li> <li> Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe</li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3> WYMAGANIA DODATKOWE</h3> <h4> &nbsp;</h4> <ul> <li> <h4> Wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego,</h4> </li> <li> doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo-mostowym,</li> <li> komunikatywna znajomość języka angielskiego,</li> <li> posiadanie uprawnień budowlanych.</li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3> DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE</h3> <h4> &nbsp;</h4> <ul> <li> <h4> CV i list motywacyjny</h4> </li> <li> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia</li> <li> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy</li> <li> oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B</li> <li> Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego</li> <li> Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych</li> <li> Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe</li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3> DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE</h3> <h4> &nbsp;</h4> <ul> <li> <h4> kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydat&oacute;w, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydat&oacute;w</h4> </li> <li> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia</li> <li> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy</li> <li> kopia uprawnień budowlanych</li> <li> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel&oacute;w naboru</li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3> TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W</h3> <h4> &nbsp;</h4> <ul> <li> <h4> Dokumenty należy złożyć do: 24 września 2019 r.</h4> </li> <li> Decyduje data: wpływu oferty do urzędu</li> <li> Miejsce składania dokument&oacute;w:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi<br /> ul. Wronia 53<br /> 00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DPR -WRI 1 )<br /> &nbsp;</li> </ul> </div> </div> <h3> DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA</h3> <h4> &nbsp;</h4> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z&nbsp;04.05.2016, str. 1),dalej zwanego &bdquo;RODO&rdquo; informuję, że:&nbsp;<br /> 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydat&oacute;w do&nbsp;korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;</p> <p> 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w&nbsp;związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj.&nbsp;udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;</p> <p> 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;</p> <p> 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydat&oacute;w, kt&oacute;rzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w&nbsp;zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;</p> <p> 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, kt&oacute;re są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;</p> <p> 7) posiada Pani/Pan prawo do: &bull; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich&nbsp;sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, &bull; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, &bull; wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, kt&oacute;re zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z&nbsp;prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.&nbsp;</p> <p> 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w&nbsp;tym profilowaniu;</p> <p> 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o&nbsp;narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.) w&nbsp;zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w&nbsp;służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w kt&oacute;rych dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)</p> <p> 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dr&oacute;g Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <br /> <br /> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3> INNE INFORMACJE:</h3> <h4> &nbsp;</h4> <div style="padding-left: 20px;"> <h5> W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia os&oacute;b niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepis&oacute;w o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.</h5> </div> <div style="padding-left: 20px;"> <h5> Pracownikom oferujemy:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego<br /> w zależności od udokumentowanego stażu pracy,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;trzynaste wynagrodzenie,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja koszt&oacute;w nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku os&oacute;b wykonujących zadania związane<br /> z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,<br /> Informacja o metodach naboru:<br /> -analiza formalna dokument&oacute;w,<br /> -możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,<br /> - rozmowa kwalifikacyjna<br /> <br /> Etat wsp&oacute;łfinansowany ze środk&oacute;w Funduszu Sp&oacute;jności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.<br /> <br /> Nasz urząd jest pracodawcą r&oacute;wnych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z r&oacute;wną uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.<br /> UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokument&oacute;w pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydat&oacute;w i przesłane w formie skan&oacute;w. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.<br /> Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375 86 18<br /> &nbsp;</h5> </div> </div> </div> <h3> WZORY OŚWIADCZEŃ</h3> <h4> &nbsp;</h4> <ul> <li> <h4> <a href="http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf" target="_blank">Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej</a></h4> </li> </ul> <br /> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Dyrektor Generalny poszukuje kandydat&oacute;w\kandydatek na stanowisko:</p> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="font-size: 30px;"> <p> <span style="font-size:0.625em;">starszy specjalista</span></p> </div> <div class="col-md-12" style="font-size: 15px;"> <p> w Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji</p> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <div style="color: rgb(184, 184, 184); font-size: 13px; font-weight: bold;"> <p> MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:</p> </div> <p> <strong>Warszawa</strong></p> </div> <div class="col-md-3"> <p style="color: rgb(184, 184, 184); font-size: 13px; font-weight: bold;"> ADRES URZĘDU:</p> <p> <strong>Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53,<br /> 00-874 Warszawa </strong></p> <p> <strong>Wymiar etatu: 1</strong></p> <p> <strong>Liczba stanowisk: 2</strong></p> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <hr /> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WARUNKI PRACY</p> <div style="padding-left: 20px;"> <p> Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;czas pracy &ndash; zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środk&oacute;w transportu publicznego lub samochod&oacute;w służbowych (nieprzystosowanych dla os&oacute;b niepełnosprawnych),<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;podejmowanie decyzji w warunkach stresu,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;praca pod presją czasu,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;reprezentowanie urzędu na zewnątrz,<br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;możliwa praca poza siedzibą urzędu podczas wyjazd&oacute;w służbowych,<br /> <br /> Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:<br /> - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,<br /> - praca w pokoju wieloosobowym,<br /> - pomieszczenie higieniczno &ndash; sanitarne przystosowane dla os&oacute;b niepełnosprawnych,<br /> - praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla os&oacute;b poruszających się na w&oacute;zkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.<br /> &nbsp;</p> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> ZAKRES ZADAŃ</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> analiza dokument&oacute;w i spraw związanych z realizacją kontrakt&oacute;w, ocenianie postępu prac projektowych i Rob&oacute;t budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, w miarę potrzeb udział w Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy,</p> </li> <li> <p> przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m. in. w zakresie roszczeń, aneks&oacute;w, rob&oacute;t uzupełniających i dodatkowych, monitoring przygotowanego stanowiska w zakresie zmian,</p> </li> <li> <p> wsp&oacute;łpraca z Kierownikami Projekt&oacute;w w sprawach związanych z realizacją kontrakt&oacute;w, m.in. w celu ujednolicenia podejścia GDDKiA w zakresie zarządzanych kontrakt&oacute;w, w odniesieniu do obowiązujących opinii prawnych, wytycznych, Prawa zam&oacute;wień publicznych itp.,</p> </li> <li> <p> wsp&oacute;łpraca w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projekt&oacute;w procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,</p> </li> <li> <p> przygotowywanie dokument&oacute;w, stanowisk, wsp&oacute;łpraca z kom&oacute;rkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ug&oacute;d, spor&oacute;w, audytor&oacute;w oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych,</p> </li> <li> <p> prowadzenie weryfikacji dokumentacji przetargowej dla um&oacute;w na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oaz nadz&oacute;r inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,</p> </li> <li> <p> udział w opiniowaniu dokument&oacute;w o charakterze legislacyjnym,</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WYMAGANIA NIEZBĘDNE</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> Wykształcenie: wyższe inżynierskie,</p> </li> <li> <p> doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego,</p> </li> <li> <p> znajomość Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczeg&oacute;lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr&oacute;g krajowych, Ustawy Prawo budowlane, Warunk&oacute;w kontraktowych FIDIC, Ustawy Pzp,</p> </li> <li> <p> prawo jazdy kat. B</p> </li> <li> <p> wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie cel&oacute;w, wsp&oacute;łpraca, komunikacja.</p> </li> <li> <p> Posiadanie obywatelstwa polskiego</p> </li> <li> <p> Korzystanie z pełni praw publicznych</p> </li> <li> <p> Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> WYMAGANIA DODATKOWE</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> Wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego,</p> </li> <li> <p> doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo-mostowym,</p> </li> <li> <p> komunikatywna znajomość języka angielskiego,</p> </li> <li> <p> posiadanie uprawnień budowlanych.</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> CV i list motywacyjny</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy</p> </li> <li> <p> oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydat&oacute;w, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydat&oacute;w</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia</p> </li> <li> <p> Kopie dokument&oacute;w potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy</p> </li> <li> <p> kopia uprawnień budowlanych</p> </li> <li> <p> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel&oacute;w naboru</p> </li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> Dokumenty należy złożyć do: 24 września 2019 r.</p> </li> <li> <p> Decyduje data: wpływu oferty do urzędu</p> </li> <li> <p> Miejsce składania dokument&oacute;w:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi<br /> ul. Wronia 53<br /> 00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DPR -WRI 1 )</p> </li> </ul> </div> </div> <p> DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z&nbsp;04.05.2016, str. 1),dalej zwanego &bdquo;RODO&rdquo; informuję, że:&nbsp;<br /> 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej &bdquo;Administratorem danych&rdquo;;</p> <p> 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydat&oacute;w do&nbsp;korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;</p> <p> 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w&nbsp;związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj.&nbsp;udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;</p> <p> 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;</p> <p> 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydat&oacute;w, kt&oacute;rzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w&nbsp;zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;</p> <p> 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, kt&oacute;re są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;</p> <p> 7) posiada Pani/Pan prawo do: &bull; żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich&nbsp;sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, &bull; wniesienia skargi do organu nadzorczego &ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, &bull; wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, kt&oacute;re zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z&nbsp;prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.&nbsp;</p> <p> 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w&nbsp;tym profilowaniu;</p> <p> 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o&nbsp;narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z p&oacute;źn. zm.) w&nbsp;zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w&nbsp;służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w kt&oacute;rych dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)</p> <p> 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dr&oacute;g Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <p> INNE INFORMACJE:</p> <p> &nbsp;</p> <div style="padding-left: 20px;"> <p> W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia os&oacute;b niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepis&oacute;w o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.</p> </div> <div style="padding-left: 20px;"> <p> Pracownikom oferujemy:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego<br /> w zależności od udokumentowanego stażu pracy,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;trzynaste wynagrodzenie,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja koszt&oacute;w nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku os&oacute;b wykonujących zadania związane<br /> z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,<br /> Informacja o metodach naboru:<br /> -analiza formalna dokument&oacute;w,<br /> -możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,<br /> - rozmowa kwalifikacyjna<br /> <br /> Etat wsp&oacute;łfinansowany ze środk&oacute;w Funduszu Sp&oacute;jności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.<br /> <br /> Nasz urząd jest pracodawcą r&oacute;wnych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z r&oacute;wną uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.<br /> UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokument&oacute;w pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydat&oacute;w i przesłane w formie skan&oacute;w. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.<br /> Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375 86 18<br /> &nbsp;</p> </div> </div> </div> <p> WZORY OŚWIADCZEŃ</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> <a href="http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf" target="_blank">Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej</a></p> </li> </ul> <br /> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

w Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji

 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa
 
ADRES URZĘDU:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
-   podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
-   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
-   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
-   czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
-   wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
-   podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
-   praca pod presją czasu,
-   reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
-   możliwa praca poza siedzibą urzędu podczas wyjazdów służbowych,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.
 

ZAKRES ZADAŃ

 

 • analiza dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocenianie postępu prac projektowych i Robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, w miarę potrzeb udział w Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy,

 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m. in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych, monitoring przygotowanego stanowiska w zakresie zmian,
 • współpraca z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów, m.in. w celu ujednolicenia podejścia GDDKiA w zakresie zarządzanych kontraktów, w odniesieniu do obowiązujących opinii prawnych, wytycznych, Prawa zamówień publicznych itp.,
 • współpraca w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentów, stanowisk, współpraca z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytorów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie weryfikacji dokumentacji przetargowej dla umów na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oaz nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
 • udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego,
 • znajomość Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Ustawy Prawo budowlane, Warunków kontraktowych FIDIC, Ustawy Pzp,
 • prawo jazdy kat. B
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo-mostowym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • posiadanie uprawnień budowlanych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 września 2019 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DPR -WRI 1 )
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

 

 INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pracownikom oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
Informacja o metodach naboru:
-analiza formalna dokumentów,
-możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna

Etat współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375 86 18
 

WZORY OŚWIADCZEŃ

 


 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

w Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 2


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
-   podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
-   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
-   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
-   czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
-   wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
-   podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
-   praca pod presją czasu,
-   reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
-   możliwa praca poza siedzibą urzędu podczas wyjazdów służbowych,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.
 

ZAKRES ZADAŃ

 

 • analiza dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocenianie postępu prac projektowych i Robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, w miarę potrzeb udział w Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy,

 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m. in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych, monitoring przygotowanego stanowiska w zakresie zmian,

 • współpraca z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów, m.in. w celu ujednolicenia podejścia GDDKiA w zakresie zarządzanych kontraktów, w odniesieniu do obowiązujących opinii prawnych, wytycznych, Prawa zamówień publicznych itp.,

 • współpraca w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

 • przygotowywanie dokumentów, stanowisk, współpraca z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytorów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych,

 • prowadzenie weryfikacji dokumentacji przetargowej dla umów na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oaz nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

 • udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego,

 • znajomość Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Ustawy Prawo budowlane, Warunków kontraktowych FIDIC, Ustawy Pzp,

 • prawo jazdy kat. B

 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo-mostowym,

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,

 • posiadanie uprawnień budowlanych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • kopia uprawnień budowlanych

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 września 2019 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DPR -WRI 1 )

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

 

 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Pracownikom oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
Informacja o metodach naboru:
-analiza formalna dokumentów,
-możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna

Etat współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375 86 18
 

WZORY OŚWIADCZEŃ

 


 

2019-09-27 10:25:41 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-09-27 10:25:41 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-09-25 00:00:00' na '2019-09-27 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-09-25 00:00:002019-09-27 00:00:00
2019-09-13 11:26:06  Izabela Grzybek

Utworzono artykuł 255901 o nazwie 'ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste255901
user_idpuste1601751
resource_idpuste1187
namepusteogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
category_idpuste16070
language_idpuste1
shortpustestarszy specjalista w Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji
fullpuste

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

w Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji

 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa
 
ADRES URZĘDU:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
-   podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
-   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
-   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
-   czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
-   wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
-   podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
-   praca pod presją czasu,
-   reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
-   możliwa praca poza siedzibą urzędu podczas wyjazdów służbowych,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.
 

ZAKRES ZADAŃ

 

 • analiza dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocenianie postępu prac projektowych i Robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, w miarę potrzeb udział w Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy,

 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m. in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych, monitoring przygotowanego stanowiska w zakresie zmian,
 • współpraca z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów, m.in. w celu ujednolicenia podejścia GDDKiA w zakresie zarządzanych kontraktów, w odniesieniu do obowiązujących opinii prawnych, wytycznych, Prawa zamówień publicznych itp.,
 • współpraca w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentów, stanowisk, współpraca z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytorów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie weryfikacji dokumentacji przetargowej dla umów na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oaz nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
 • udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego,
 • znajomość Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Ustawy Prawo budowlane, Warunków kontraktowych FIDIC, Ustawy Pzp,
 • prawo jazdy kat. B
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo-mostowym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • posiadanie uprawnień budowlanych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 września 2019 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DPR -WRI 1 )
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

 

 INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pracownikom oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
Informacja o metodach naboru:
-analiza formalna dokumentów,
-możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna

Etat współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375 86 18
 

WZORY OŚWIADCZEŃ

 


 

publishfrompuste2019-09-14 00:00:00
publishtopuste2019-09-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-centrala

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się