Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-04 08:18:30  Izabela Grzybek

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice' na '261328_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice261328_ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice
2019-10-16 23:46:28 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-10-16 23:46:28 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-04 08:18:30  Izabela Grzybek

Utworzono artykuł 261328 o nazwie 'ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Katowice'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste261328
user_idpuste1601751
resource_idpuste1187
namepusteogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Katowice
category_idpuste16069
language_idpuste1
shortpusteADMINISTRATOR DS. OBSŁUGI W WYDZIALE ADMINISTRACJI
fullpuste

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko:

 

ADMINISTRATOR DS. OBSŁUGI
W WYDZIALE ADMINISTRACJI

 

 

Ogłoszenie w celu zastępstwa.

 

Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją środków transportowych, w tym weryfikacja oraz rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych; opracowywanie miesięcznych kart eksploatacyjnych i miesięcznych zestawień z pobranego i zużytego paliwa; prowadzenie ewidencji upoważnień do korzystania z samochodów służbowych oraz ich weryfikacja;
 • Nadzór nad realizacją umowy w zakresie sprzątanie budynku Oddziału, w tym weryfikacja oraz rozliczanie faktur;
 • Nadzór nad realizacją umowy na usługę mycia samochodów służbowych w tym weryfikacja oraz rozliczanie faktur;
 • Ewidencja oraz terminowe rozliczanie faktur za gaz.
 • Ewidencja i rozliczanie faktur za zakupione paliwo.
 • Nadzór nad realizacją umowy dotyczącą niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, utylizacji makulatury, utylizacji sprzętu biurowego, w tym weryfikacja oraz rozliczanie faktur;
 • Weryfikacja oraz rozliczanie faktur z tytułu sprzedaży oraz dystrybucji energii.
 • Udział w przygotowywaniu narad i spotkań pod względem administracyjnym.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie.
 • znajomość pakietu Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • komunikatywność,
  • znajomość podstaw KPA

 

Wymagania dodatkowe:

 • wskazane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku lub rodzaju pracy
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza o funkcjonowaniu i głównych zadaniach urzędu,
 • znajomość podstaw KPA

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia
15 października 2019 r.:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Proponowane wynagrodzenie brutto 2450 - 3390 złotych miesięcznie

Na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5

40-017 Katowice

lub

e-mail: katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl

z dopiskiem „oferta pracy – Administrator F-2”

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
  00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie
  z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia
  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;
 4. administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;
 5. zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 10. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

publishfrompuste2019-10-04 00:00:00
publishtopuste2019-10-16 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-o-katowice

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się