Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-10-06 14:37:20  Łukasz Dybkowski

Pole category_id zmieniło wartość z '123' na '16095'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id12316095
2016-10-06 14:38:45  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.</p> <p> <strong>Skargę lub wniosek możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym um&oacute;wieniu się pod nr tel.: 022&nbsp;375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w sporządzi protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpiszesz Ty&nbsp; i pracownik.;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> <strong>Ważne!</strong>&nbsp;Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.</p> <p> INFORMACJA dla os&oacute;b, kt&oacute;re chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Os&oacute;b Głuchoniewidomych (SKOGN)</p> <p> Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z p&oacute;źn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.</p> <p> <strong>Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.</strong></p> <p> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od kt&oacute;rej pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie&nbsp; ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.&nbsp;</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby &ndash; musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.</p> <p> <strong>Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.</strong></p> <p> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu</p> <p> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:</p> <ul> <li> w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.</li> <li> w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie.</li> </ul> <p> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi. &nbsp;</p> <p> <strong>Skarga czy wniosek?</strong></p> <p> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).</p> <p> Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię&nbsp;o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> <strong>Podstawa prawna skarg i wniosk&oacute;w</strong></p> <p> Zasady rozpatrywania skarg/wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> ' na '<p> Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.</p> <p> <strong>Skargę lub wniosek możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym um&oacute;wieniu się pod nr tel.: 022&nbsp;375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w sporządzi protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpiszesz Ty&nbsp; i pracownik.;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> <strong>Ważne!</strong>&nbsp;Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.</p> <p> INFORMACJA dla os&oacute;b, kt&oacute;re chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Os&oacute;b Głuchoniewidomych (SKOGN)</p> <p> Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z p&oacute;źn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.</p> <p> <strong>Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.</strong></p> <p> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od kt&oacute;rej pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie&nbsp; ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.&nbsp;</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby &ndash; musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.</p> <p> <strong>Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.</strong></p> <p> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu</p> <p> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:</p> <ul> <li> w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.</li> <li> w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie.</li> </ul> <p> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi. &nbsp;</p> <p> <strong>Skarga czy wniosek?</strong></p> <p> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).</p> <p> Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię&nbsp;o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> <strong>Podstawa prawna skarg i wniosk&oacute;w</strong></p> <p> Zasady rozpatrywania skarg/wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" target="_blank">ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" target="_blank">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46).</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosków Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 022 375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosków sporządzi protokół, który podpiszesz Ty  i pracownik.;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.

1)    W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku. 

2)    Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.

1)    Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2)    Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

3)    Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

4)    Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

5)    Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

 • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosków Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 022 375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosków sporządzi protokół, który podpiszesz Ty  i pracownik.;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.

1)    W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku. 

2)    Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.

1)    Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2)    Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

3)    Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

4)    Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

5)    Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

2016-10-06 14:40:05  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.</p> <p> <strong>Skargę lub wniosek możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym um&oacute;wieniu się pod nr tel.: 022&nbsp;375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w sporządzi protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpiszesz Ty&nbsp; i pracownik.;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> <strong>Ważne!</strong>&nbsp;Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.</p> <p> INFORMACJA dla os&oacute;b, kt&oacute;re chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Os&oacute;b Głuchoniewidomych (SKOGN)</p> <p> Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z p&oacute;źn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.</p> <p> <strong>Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.</strong></p> <p> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od kt&oacute;rej pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie&nbsp; ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.&nbsp;</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby &ndash; musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.</p> <p> <strong>Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.</strong></p> <p> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu</p> <p> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:</p> <ul> <li> w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.</li> <li> w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie.</li> </ul> <p> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi. &nbsp;</p> <p> <strong>Skarga czy wniosek?</strong></p> <p> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).</p> <p> Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię&nbsp;o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> <strong>Podstawa prawna skarg i wniosk&oacute;w</strong></p> <p> Zasady rozpatrywania skarg/wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" target="_blank">ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" target="_blank">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46).</a></li> </ul> ' na '<p> Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.</p> <p> <strong>Skargę lub wniosek możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym um&oacute;wieniu się pod nr tel.: 022&nbsp;375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w sporządzi protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpiszesz Ty&nbsp; i pracownik.;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> <strong>Ważne!</strong>&nbsp;Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.<br /> <br /> INFORMACJA dla os&oacute;b, kt&oacute;re chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Os&oacute;b Głuchoniewidomych (SKOGN)</p> <p> <br /> Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z p&oacute;źn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.</p> <p> <br /> <strong>Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.</strong><br /> <br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od kt&oacute;rej pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie&nbsp; ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.<br /> <br /> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby &ndash; musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.<br /> <br /> <strong>Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.</strong><br /> <br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.<br /> <br /> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu<br /> <br /> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:</p> <ul> <li> w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.</li> <li> w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie.</li> </ul> <p> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi. &nbsp;<br /> <br /> <strong>Skarga czy wniosek?</strong><br /> <br /> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).</p> <p> Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię&nbsp;o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> <strong>Podstawa prawna skarg i wniosk&oacute;w</strong><br /> <br /> Zasady rozpatrywania skarg/wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" target="_blank">ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" target="_blank">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46).</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosków Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 022 375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosków sporządzi protokół, który podpiszesz Ty  i pracownik.;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.

1)    W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku. 

2)    Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.

1)    Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2)    Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

3)    Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

4)    Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

5)    Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosków Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 022 375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosków sporządzi protokół, który podpiszesz Ty  i pracownik.;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.

1)    W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.

2)    Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.

1)    Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2)    Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

3)    Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

4)    Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

5)    Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

2018-08-13 13:13:55  Łukasz Dybkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.</p> <p> <strong>Skargę lub wniosek możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym um&oacute;wieniu się pod nr tel.: 022&nbsp;375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w sporządzi protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpiszesz Ty&nbsp; i pracownik.;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> <strong>Ważne!</strong>&nbsp;Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.<br /> <br /> INFORMACJA dla os&oacute;b, kt&oacute;re chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Os&oacute;b Głuchoniewidomych (SKOGN)</p> <p> <br /> Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z p&oacute;źn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.</p> <p> <br /> <strong>Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.</strong><br /> <br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od kt&oacute;rej pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie&nbsp; ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.<br /> <br /> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby &ndash; musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.<br /> <br /> <strong>Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.</strong><br /> <br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.<br /> <br /> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu<br /> <br /> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:</p> <ul> <li> w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.</li> <li> w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie.</li> </ul> <p> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi. &nbsp;<br /> <br /> <strong>Skarga czy wniosek?</strong><br /> <br /> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).</p> <p> Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię&nbsp;o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> <strong>Podstawa prawna skarg i wniosk&oacute;w</strong><br /> <br /> Zasady rozpatrywania skarg/wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" target="_blank">ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" target="_blank">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46).</a></li> </ul> ' na '<p> Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.</p> <p> <strong>Skargę lub wniosek możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym um&oacute;wieniu się pod nr tel.: 022&nbsp;375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w sporządzi protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpiszesz Ty&nbsp; i pracownik.;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> <strong>Ważne!</strong>&nbsp;Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.<br /> <br /> INFORMACJA dla os&oacute;b, kt&oacute;re chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Os&oacute;b Głuchoniewidomych (SKOGN)</p> <p> <br /> Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z p&oacute;źn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.</p> <p> <br /> <strong>Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.</strong><br /> <br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od kt&oacute;rej pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie&nbsp; ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.<br /> <br /> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby &ndash; musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.<br /> <br /> <strong>Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.</strong><br /> <br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.<br /> <br /> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu<br /> <br /> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:</p> <ul> <li> w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.</li> <li> w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie.</li> </ul> <p> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi. &nbsp;<br /> <br /> <strong>Skarga czy wniosek?</strong><br /> <br /> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).</p> <p> Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię&nbsp;o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> <strong>Podstawa prawna skarg i wniosk&oacute;w</strong></p> <p> Zasady rozpatrywania skarg/wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" target="_blank">ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" target="_blank">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5 poz. 46).</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosków Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 022 375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosków sporządzi protokół, który podpiszesz Ty  i pracownik.;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.

1)    W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.

2)    Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.

1)    Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2)    Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

3)    Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

4)    Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

5)    Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosków Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 022 375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosków sporządzi protokół, który podpiszesz Ty  i pracownik.;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.

1)    W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.

2)    Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.

1)    Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2)    Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

3)    Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

4)    Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

5)    Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

2018-08-13 13:14:21  Łukasz Dybkowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-21 16:05:42  marcin pikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.</p> <p> <strong>Skargę lub wniosek możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:<br /> Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym um&oacute;wieniu się pod nr tel.: 022&nbsp;375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosk&oacute;w sporządzi protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpiszesz Ty&nbsp; i pracownik.;</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres:&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375 87 70;</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> <strong>Ważne!</strong>&nbsp;Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.<br /> <br /> INFORMACJA dla os&oacute;b, kt&oacute;re chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Os&oacute;b Głuchoniewidomych (SKOGN)</p> <p> <br /> Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z p&oacute;źn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.</p> <p> <br /> <strong>Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.</strong><br /> <br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od kt&oacute;rej pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie&nbsp; ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.<br /> <br /> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby &ndash; musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.<br /> <br /> <strong>Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.</strong><br /> <br /> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.<br /> <br /> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu<br /> <br /> 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:</p> <ul> <li> w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.</li> <li> w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie.</li> </ul> <p> 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi. &nbsp;<br /> <br /> <strong>Skarga czy wniosek?</strong><br /> <br /> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).</p> <p> Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię&nbsp;o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> <strong>Podstawa prawna skarg i wniosk&oacute;w</strong></p> <p> Zasady rozpatrywania skarg/wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" target="_blank">ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" target="_blank">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5 poz. 46).</a></li> </ul> ' na '<p> <strong>Skargi i wnioski</strong></p> <p> Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Kontroli i Audytu</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Skargę/wniosek możesz:</strong></p> <ul> <li> przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dr&oacute;g Krajowych i Autostrad<br /> ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,</li> <li> doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15,</li> <li> złożyć ustnie do protokołu u pracownika zespołu do spraw skarg i wniosk&oacute;w w Biurze Kontroli i Audytu przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16:15 do 17:15, po wcześniejszym um&oacute;wieniu się pod nr tel. 022&nbsp;375 89 26,</li> <li> przesłać drogą e-mail na adres&nbsp;<a href="mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl">kancelaria@gddkia.gov.pl</a>,</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;375&nbsp;876 00,</li> <li> przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dla os&oacute;b, kt&oacute;re chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się os&oacute;b głuchoniewidomych (SKOGN)</p> <p> Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> <strong>Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek?</strong><br /> W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od kt&oacute;rej pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie&nbsp; ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.<br /> Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby &ndash; musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.<br /> <br /> <strong>Jak rozpatrujemy skargi i wnioski?</strong><br /> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> <br /> Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy,</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię, że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu<br /> <br /> Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:</p> <ul> <li> w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.</li> <li> w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym r&oacute;wnocześnie.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi. &nbsp;<br /> <br /> <strong>Skarga czy wniosek?</strong><br /> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).</p> <p> Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię&nbsp;o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> <strong>Podstawa prawna skarg i wniosk&oacute;w</strong></p> <p> Zasady rozpatrywania skarg/wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" target="_blank">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z p&oacute;źn. zm.)</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" target="_blank">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5 poz. 46).</a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosków Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 022 375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosków sporządzi protokół, który podpiszesz Ty  i pracownik.;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.

1)    W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.

2)    Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.

1)    Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2)    Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

3)    Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

4)    Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

5)    Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Kontroli i Audytu

 

Skargę/wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15,
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika zespołu do spraw skarg i wniosków w Biurze Kontroli i Audytu przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16:15 do 17:15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 022 375 89 26,
 • przesłać drogą e-mail na adres kancelaria@gddkia.gov.pl,
 • przesłać faksem na nr 22 375 876 00,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 


Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek?
W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku.
Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski?
Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.


Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy,
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię, że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

 

Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?
O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

 

2016-10-06 14:36:50  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 65827 o nazwie 'Skargi i wnioski'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste65827
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepusteSkargi i wnioski
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteSkargi i wnioski
fullpuste

Prawo do złożenia skargi/wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi/wnioski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje Biuro Generalnego Dyrektora.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
 • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA, przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Zespołu Skarg i Wniosków Biura Generalnego Dyrektora przy ul. Wroniej 53, we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałki od 16.15 do 17.15, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 022 375 89 26; pracownik Zespołu Skarg i Wniosków sporządzi protokół, który podpiszesz Ty  i pracownik.;
 • przesłać drogą e-mail na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 375 87 70;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę/wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek.

1)    W skardze/wniosku zamieść dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres i żądanie. Jeśli nie wskazałeś adresu i nie  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, skargę/wniosek pozostawimy bez rozpoznania. Jeśli skarga/wniosek nie czynią innym wymaganiom, np. są anonimowe lub nieprecyzyjne wezwiemy Cię do uzupełnienia skargi/wniosku. 

2)    Jeżeli skarga/wniosek są składane w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą. Wyrażenie zgody winno wynikać z treści skargi lub wniosku.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski.

1)    Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu pisma do GDDKiA. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2)    Jeśli rozpatrzenie Twojej sprawy nie będzie możliwe w terminie miesiąca zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

3)    Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i zawiadomimy Cię że w sprawach innych powinieneś wnieść odrębne podanie do właściwego organu

4)    Jeśli sprawa nie dotyczy działalności GDDKiA:

 • w przypadku skargi - przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu ro rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie, albo wskażemy Ci organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 • w przypadku wniosku - przekażemy go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, organowi właściwemu rozpatrzenia sprawy, zawiadamiając Cię o tym równocześnie.

5)    Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, nie udzielimy Ci ponownej odpowiedzi.  

Skarga czy wniosek?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. tytuł).

Jeśli z Twojej skargi/wniosku nie wynika jasno czego dotyczy, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w tym terminie, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg/wniosków określają przepisy:

 • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
publishfrompuste2016-10-06 00:00:00
_activepuste1
slugpusteskargi-i-wnioski

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się