Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-03 15:20:25  Łukasz Dybkowski

Utworzono artykuł 77708 o nazwie 'Petycja ws ścieżki pieszo-rowerowej Miękowo-Goleniów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste77708
user_idpuste1601787
resource_idpuste1187
namepustePetycja ws ścieżki pieszo-rowerowej Miękowo-Goleniów
category_idpuste18528
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie drogowym WD-2 Miękowo - Goleniów
fullpuste

Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie drogowym WD-2 Miękowo - Goleniów

  • Data złożenia: 19.12.2016
  • W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody
  • Sposób rozpatrzenia: negatywny. Udzielono informacji,że na etapie wykonywania Koncepcji Programowej na potrzeby realizacji zadania, żadna ze stron biorących udział w wielu konsultacjach dotyczących m.in. szczegółowych rozwiązań, nie zgłosiła potrzeby uwzględnienia ścieżki pieszo – rowerowej na obiekcie w ciągu ul. Wolińskiej w Goleniowie (Droga Powiatowa DP0207Z). Dotyczy to w szczególności informacji otrzymywanych od zarządcy drogi Miękowo – Goleniów (Starostwo Powiatowe w Goleniowie) jak również Gminy i Miasta Goleniów. GDDKiA nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia dodatkowych kosztów, jakie wygenerowałaby realizacja ścieżki pieszo - rowerowej na obiekcie nad drogą S6 w ciągu drogi Miękowo – Goleniów, co wynika z koniecznego zwiększenia szerokości obiektu oraz korpusu drogowego na dojazdach. Ponadto próba wprowadzania zmian na obecnym etapie realizacji budowy odcinka drogi S6, wiązałaby się m.in. z koniecznością wykonania nowych opracowań projektowych w zakresie dróg, obiektów mostowych i pozostałych branż, mogących powodować zwiększenie Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej z jednej strony, z drugiej zaś powodować mogłyby konieczność uzyskania nowych pozwoleń wodno-prawnych czy uzgodnień ZUD, a w konsekwencji zmianę decyzji ZRID oraz prawdopodobnie wydłużenie Czasu na Ukończenie. Powyższe nie wyklucza możliwości wykonania w przyszłości odrębnego obiektu, w postaci kładki pieszo – rowerowej lub poszerzenia obiektu wykonanego w ramach budowy drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard, w ciągu ewentualnie realizowanej w przyszłości trasy pieszo - rowerowej Miękowo - Goleniów, w ramach środków pozyskanych na ten cel przez instytucje samorządowe.
  • Termin rozpatrzenia: 02.02.2017
publishfrompuste2017-02-03 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-ws-sciezki-pieszo-rowerowej-miekowo-goleniow
2018-06-14 13:54:06  Łukasz Dybkowski

Pole category_id zmieniło wartość z '18528' na '16094'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1852816094
2018-06-14 13:54:06  Łukasz Dybkowski

Załączono plik 212337

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1530670
user_idpuste1601787
fobject_idpuste212337
resource_idpuste1187
modelpusteArticle
foreign_idpuste77708
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się