2019-06-21

Informacja Publiczna

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA lub centralnym repozytorium, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) są udostępniane na wniosek. Ustawa nie wprowadziła wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej możesz:

  • przesłać listownie na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
  • doręczyć osobiście do siedziby GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15,
  • przesłać drogą e-mail na adres kancelaria@gddkia.gov.pl,
  • przesłać faksem na nr 22 375 86 00,
  • przesłać w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Jak rozpatrujemy wniosek o udostepnienie informacji publicznej?

Twój wniosek o udostepnienie informacji publicznej rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna, o której udostępnienie wnioskujesz nie może być udostępniona w terminie określonym wyżej, powiadomimy Cię w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Udostępnienia informacji publicznej odmówimy w drodze decyzji. Od takiej decyzji możesz się odwołać lub złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O trybie złożenia odwołania lub skargi (terminie i sposobie odwołania) poinformujemy Cię w decyzji.

 

Dziennikarzom, agencjom prasowym, radiowym lub telewizyjnym informację publiczną udostępnia lub przekazuje informację o jej braku Rzecznik Prasowy GDDKiA.

 

Podstawa prawna

Zasady udzielania informacji publicznej określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się