2018-10-16

ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko:

 

KONTROLER TECHNICZNY
(pełniący funkcję dyżurnego Punktu Informacji Drogowej)
W WYDZIALE DRÓG I SIECI DROGOWEJ

 

Forma zatrudnienia:umowa o pracę

 

Liczba etatów:1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-      udzielanie wszystkim zainteresowanym, w tym także mediom, informacji o warunkach przejazdu na drogach krajowych na terenie zarządzanym przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy i występujących utrudnieniach w ruchu oraz informowanie o punktach informacyjnych dotyczących pozostałej sieci dróg publicznych (telefonicznie, pocztą elektroniczną i na stronach www),

-      przygotowywanie pisemnych komunikatów, o aktualnej sytuacji na sieci dróg krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wskazanie źródeł uzyskania informacji o stanie dróg krajowych oraz aktualizacja danych zamieszczanych w Internecie,

-       podejmowanie oraz koordynacja działań w zakresie likwidacji lub neutralizacji skutków niekorzystnych zdarzeń drogowych,

-       nadzór oraz realizacja predefiniowanych scenariuszy poprzez wdrożone elementy systemu zarządzania ruchem,

-       monitoring oraz analiza danych wizualnych z kamer oraz danych ze stacji pomiaru ruchu oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę komfortu podróżowania oraz zapewnienie lub poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-       analiza prognoz pogody oraz bieżącej sytuacji pogodowej na terenie województwa,

-       w przypadkach koniecznych kontaktowanie się z właściwymi jednostkami Policji, Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w KW PSP oraz Centrum Kryzysowym przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim oraz innymi Zarządcami Dróg w celu uzupełnienia
i przekazywania pozyskanych informacji dotyczących niekorzystnych zdarzeń drogowych,

-       zapoznawanie się z informacjami o ruchu drogowym podawanymi przez media oraz pochodzących z innych źródeł ( np. z portali internetowych ) w celu ich wykorzystania lub ewentualnej weryfikacji,

-       prowadzenie rejestru czynności swojej obecności oraz otrzymanych, względnie wydanych
w czasie obsługi PID poleceń, a także rejestru wszystkich zdarzeń występujących na drogach,

-       wykonywanie innych prac wchodzących w zakres pracy Wydziału Dróg i Sieci Drogowej, zleconych przez przełożonego,

-       koordynacja zadań w zakresie zimowego oraz letniego utrzymania dróg w Rejonach, przekazywania aktualnych sytuacji pogodowych oraz informacji o stanie utrzymania dróg osobom decyzyjnym,

-       pozyskiwanie z różnych źródeł informacji o zdarzeniach drogowych,

-       prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, zasad korzystania
z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach krajowych,

-       prowadzenie i kontrolowanie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi oraz prowadzenie monitoringu procedur odszkodowawczych oraz decyzji i postanowień administracyjnych w celu rozwiązywania spraw
i udzielania wyjaśnień.

Wymagania:

-   wykształcenie minimum średnie (preferowane o profilu technicznym drogowym lub wykształcenie wyższe techniczne o specjalności drogowej lub inżynierii drogowej),

-   minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,

-   preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej konwersacji,

-   posiadanie prawa jazdy kat. B,

-   znajomość układu sieci drogowej administrowanej przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,

-   znajomość aktualnych przepisów w zakresie utrzymania dróg oraz przepisów dotyczących ruchu drogowego,

-   umiejętność obsługi komputera w zakresie łączności internetowej oraz pakietu programów Microsoft Office,

-   umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami oraz mediami,

-   umiejętność swobodnego formułowania myśli, pisania i redagowania tekstów.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia
26 października 2018 r.:

-   CV i list motywacyjny,

-   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,

-   oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-   oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-   kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu polskiego obywatelstwa,

-   kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe,

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

lub

e-mail: bydgoszcz.rekrutacja@gddkia.gov.pl

Z dopiskiem „oferta pracy PID”

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatki/kandydatajest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. 22 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się zInspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o pracę i archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa Kodeks Pracy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zatrudnienie
w GDDKiA.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się