2019-09-12

ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Opole

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Kontroler Techniczny ds. Dokumentacji Projektowej w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Opolu

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba etatów:1 etat

Miejsce wykonywania pracy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełnienie obowiązków Przedstawiciela Zamawiającego, który w imieniu Zamawiającego jest upoważniony do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy  na opracowanie dokumentacji oraz bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą;
 • Przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej;
 • Prowadzenie  sekretariatu Zespołu Opiniującego Przedsięwzięcie Inwestycyjne (ZOPI) w celu ewidencji dokumentacji;
 • Monitorowanie rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo–mostowym;
 • Prowadzenie ewidencji spraw związanych z aktualizacją dokumentacji projektowych;
 • Współpraca z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi na etapie opracowywania dokumentacji  projektowej oraz uzyskiwania decyzji, uzgodnień i pozwoleń;
 • Opiniowanie i uzgadnianie – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - rozwiązań projektowych dotyczących dróg krajowych zawartych w Projektach Budowlanych dotyczących dróg innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg: wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych).

 

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania
  związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie techniczne (kierunek budowlany lub pokrewny);
 • 1-letnie doświadczenie w obszarze drogownictwa;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego i specustawy drogowej;
 • praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu Office;
 • zgoda na wyjazdy służbowe oraz szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne;
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych pakietu Office,
 • Kompetencje:

- wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,

- rzetelność,

- organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,

- współpraca, komunikacja i umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe i uzyskany tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera kierunku budownictwa drogowego lub pokrewnego;
 • uprawnienia budowlane do projektowania i/lub wykonawstwa robót budowlanych;
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie inwestycji w zakresie branży drogowej lub mostowej;
 • praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych środowiska CAD;
 • praktyczna znajomość metod modelowania harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji;
 • 1 rok pracy w urzędzie administracji publicznej;
 • znajomość przepisów w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego i prawa zamówień publicznych;
 • przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska;
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie w stopniu średnio-zaawansowanym.

Dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania  w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • Kopia innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów:

 

Dokumenty należy złożyć do: dnia 30.09.2019r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Spraw Pracowniczych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

( w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym I-1)

 

Informacja o metodach naboru:

 

 • weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne – pisemny test wiedzy.

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna


Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,
e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 z późn.zm. )

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.  

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

UWAGA!Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres opole.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (77) 4016314.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się