2020-03-18

ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Szczecin

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszego kontrolera technicznego

pełniącego funkcję asystenta ds. technicznych Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez GDDKiA O/Szczecin

w Zespole Kierownika Projektu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Liczba etatów: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Wsparcie Kierownika Projektu przy realizacji następujących zadań:

-         reprezentowanie zamawiającego w zgodzie z Warunkami Kontraktu na Roboty
i Warunkami Umowy na Nadzór,

-         koordynowanie wykonywania zadań w zakresie praw i obowiązków zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów (przekazanie placu budowy, dzienników budowy, zatwierdzanie podwykonawców),

-         zatwierdzanie dokumentów potwierdzających wykonanie robót,

-         nadzorowanie pracy Inżyniera w trakcie realizacji zadań i w okresie gwarancji
w celu realizacji zadania zgodnie z warunkami umów, SST i wiedzą inżynierską,

-         kontrola merytoryczna faktur za roboty (min. w zakresie kwalifikowalności kosztów), nadzór oraz udział w rozliczeniu zadań,

-         udział w radach budowy i spotkaniach roboczych z ramienia zamawiającego oraz uczestniczenie w pracach komisji odbioru zrealizowanych zadań, przygotowywanie obiektu do przekazania do użytkowania,

-         rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym,

-         wszelkie inne działania związane z realizacją zadania inwestycyjnego wynikające z procedur obowiązujących w GDDKiA.

 

 

Pracownikom oferujemy:

-         stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

-         dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

-         trzynaste wynagrodzenie,

-         ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

-         skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

-         pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,

-         dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

-         możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

 

Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej,

-         prawo jazdy kat. B,

-         znajomość prawa budowlanego,

-         znajomość przepisów w zakresie drogownictwa,

-         znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska,

-         znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych,

-         umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

-         komunikatywność.

 

Wymagania dodatkowe:

-         wykształcenie wyższe o specjalności drogowej,

-         doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze drogownictwa lub zarządzania inwestycjami,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-         kopie świadectw pracy,

-         kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

Termin składania dokumentów:  31 marca 2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

ul. Boh. Warszawy 33

70-340 Szczecin

z dopiskiem „Oferta pracy Asystent techniczny KP

 

Informacja o metodach naboru: rozmowa kwalifikacyjna

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres szczecin.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając
w tytule maila nazwę stanowiska pracy, na które trwa nabór.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru, a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (91) 43-25-350 lub 91/43-25-372.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się