Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
inspektor do spraw: utrzymania dróg Rejon Łowicz, Oddział
GDDKiA w Łodzi
19.02.2020 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
Inspektor do spraw utrzymania mostów w Rejonie w Wieluniu
Oddziału GDDKiA w Łodzi
19.02.2020 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
drogomistrz do spraw: utrzymania i nadzoru
19.02.2020 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
starszy technik ds. drogownictwa w Zespole Kruszyw w Wydziale
Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym
Oddziału GDDKiA w Łodzi
19.02.2020 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
Terenowy Inspektor Mostowy w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w
Łodzi
19.02.2020 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
Specjalista ds. monitoringu realizacji kontraktów w
Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji
18.02.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
inspektor do spraw: utrzymania dróg w Rejonie w Bożej Woli
Oddziału GDDKiA w Warszawie
14.02.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
specjalista do spraw: nadzorowania zadań inwestycyjnych w
Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Warszawie
14.02.2020 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Olsztyn
Inspektor ds. brd i ochrony pasa drogowego w Obwodzie Utrzymania
Dróg w Sedrankach Rejonu w Ełku Oddziału GDDKiA w Olsztynie
13.06.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Wrocław
starszy specjalista do spraw: utrzymania dróg w Wydziale Dróg i
Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
11.06.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się