Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Wrocław
Starszy Specjalista ds. kosztów i inżynierii wartości w
Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
15.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Wrocław
Specjalista ds. utrzymania infrastruktury drogowej zasilanej
energią elektryczną w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału
GDDKiA we Wrocławiu
15.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Kraków
Specjalista ds. przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale
Dokumentacji
14.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Olsztyn
Inspektor ds. diagnostyki nawierzchni w Zespole Diagnostyki
Nawierzchni w Wydziale Technologii Oddziału GDDKiA w Olsztynie
13.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
Technik ds. drogownictwa w Zespole Kruszyw w Wydziale
Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym
Oddziału GDDKiA w Łodzi
12.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Szczecin
Inspektora ds. zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w
Oddziale w Szczecinie
09.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Olsztyn
Kierownik Służby Liniowej ds. kierowania Obwodem Drogowym w
Lidzbarku Warmińskim w Rejonie w Lidzbarku Warmińskim Oddziału
GDDKiA w Olsztynie
09.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Rzeszów
Specjalista d/s nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole
Kierownika Projektu w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
07.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Bydgoszcz
Specjalista ds. utrzymania infrastruktury drogowej zasilanej
energią elektryczną w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału
w Bydgoszczy
06.04.2021 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Warszawa
Inspektor ds. gruntów i geotechniki w Wydziale Technologii i
Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w
Warszawie
06.04.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się