Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Oddziałowy Inspektor Drogowy ds. oceny stanu technicznego dróg
krajowych w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale GDDKiA w
Szczecinie
17.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Specjalista ds. betonu i materiałów wiążących w Zespole
Betonu i Materiałów Wiążących w Wydziale Technologii-LD
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Szczecinie
17.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
Terenowy Inspektor Drogowy w Zespole Technicznym w Rejonie w
Busku-Zdroju Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Kielcach
17.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Specjalista ds. Finansowo-Księgowych w Wydziale
Finansowo-Księgowym Oddziału GDDKiA w Krakowie
17.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Starszy Specjalista ds. planowania w Wydziale Planowania GDDKiA
Oddziału w Krakowie
17.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kraków
Specjalista ds. BRD w Rejonie Kraków Oddziału GDDKiA w Krakowie
17.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Lublin
starszy specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w
Zespole Kierownika Projektu, w Oddziale w Lublinie
15.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Specjalista do spraw monitoringu i nadzorowania zadań
inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w
Białymstoku
08.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Bydgoszcz
Kierownik Służby Liniowej ds. kierowania obwodem drogowym w
Obwodzie Drogowym w Szubinie Rejonie w Bydgoszczy Oddziału w
Bydgoszczy
08.07.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
drogomistrz w Obwodzie Utrzymania Drogi Ekspresowej w Złoczewie
Rejon w Wieluniu Oddziału GDDKiA w Łodzi
28.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się