Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Rzeszów
Specjalista w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Rzeszowie
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - Centrala
Starszy Specjalista w Centrali GDDKiA, wydział Informatyki
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I ZARZĄDZANIA
RUCHEM W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I
ZARZĄDZANIA RUCHEM Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Warszawie
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Wrocław
Starszy Specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w
Wydziale Realizacji, w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Białystok
Specjalista do spraw monitoringu i nadzorowania zadań
inwestycyjnych w Zespole Kierownika projektu w Wydziale
Realizacji Oddziału GDDKiA w Białymstoku
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. Planowania Finansowego, Monitorowania I
Sprawozdawczości Z Wykonanych Planów Oraz Rozliczania Wydatków
Administracyjnych W Ramach PT POIiŚ 2014-2020 W Wydziale
Finansowo - Księgowym GDDKiA o/W-wa
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
Inspektor do spraw utrzymania dróg w Rejonie w Zabrzu Oddziału
GDDKiA w Katowicach
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Opole
Specjalista ds. księgowych w Wydziale Finansowo – Księgowym
Oddziału GDDKiA w Opolu
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Opole
Specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych w Wydziale
Realizacji w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Opolu
07.01.2019 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Łódź
inspektor ds. monitorowania i rozliczeń inwestycji w Wydziale
Realizacji Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Łodzi
07.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się