Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku naboru - Centrala GDDKiA
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale
Programowania Wieloletniego Departamentu Finansowego
19.10.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru - Centrala GDDKiA
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale
Planowania Departamentu Finansowego
19.10.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Wrocław
Specjalista ds. utrzymania mostów w Rejonie Wołów, w
Oddziale GDDKiA we Wrocławiu
10.10.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. Informatyki w Wydziale Administracji, Informatyki
i Zaplecza Technicznego Oddziału GDDKiA w Warszawie
10.10.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Bydgoszcz
Specjalista ds. utrzymania dróg w Wydziale Dróg i Sieci
Drogowej Oddziału w Bydgoszczy
10.10.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. finansowo - kadrowych w Rejonie w Ożarowie
Mazowieckim
08.10.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Referent ds. obsługi finansowej w Wydziale Finansowo –
Księgowym
08.10.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale
Dokumentacji
08.10.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Wrocław
Inspektor nadzoru ds. nadzorowania realizacji zadań mostowych
08.10.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Inspektor ds. utrzymania i ochrony drogowych obiektów
inżynierskich
08.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się