2019-07-15

Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Białymstoku

Świadczenie obsługi prawnej Oddziału GDDKiA w Białymstoku przy realizacji inwestycji współfinansowanych i przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014 – 2020 – Budowa drogi S61.
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok
15 - 703 Białystok, ul. Zwycięstwa nr 2
telefon: (85) 6645837, 6645838, 6645839, faks (85) 6526157
e-mail: koniszczuk@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: 7.30 – 15.30.
 
Oznaczenie postępowania:

Znak: O.BI.D-3.2413.15.2019
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.
 
Przedmiot zamówienia:
 
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy realizacji inwestycji współfinansowanych i przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014 – 2020 – Budowa drogi S61

 I.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu w Tomie III (OPZ).
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
79100000-5 – usługi prawnicze
79110000-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego
 
Miejsca i termin składania ofert:

Oferty powinny być złożone w budynku GDDKiA Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2 w Punkcie Obsługi Klienta, w terminie do 25.07.2019 r., do godziny 10:50.
 
Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w budynku GDDKiA Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2, w sali konferencyjnej nr 1, w dniu 25.07.2019 r., o godzinie 11:00.

 

Załączniki

  Formularze wersja edytowalna.docx 53,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie wraz z ...cznikami.pdf 21,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  WYJAŚNIENIA NR 1 z...8.07.2019.pdf 608,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia nr 2 -...A TERMINU.pdf 649,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...nie ofert.pdf 46,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...tniejszej.pdf 492,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O UDZIEL...MÓWIENIA.pdf 281,66 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się