2020-01-02

Całodobowa ochrona fizyczna i monitoring budynków oraz terenu Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

00-874 Warszawa, ul. Wronia 53

telefon: 0-22 375 86 67, faks 0-22 375 87 88

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

DPR.DPR-4.2413.23.2019

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

Nazwa zamówienia: 

Całodobowa ochrona fizyczna i monitoring budynków oraz terenu Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie.

 

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte jest na podstawie przepisów określonych
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, a przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługi społeczne

Wielkość lub zakres zamówienia: poniżej 750 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje całodobową ochronę fizyczną i monitoring budynków oraz terenu stanowiącego siedzibę Zespołu Historii Drogownictwa przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajdującego się w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1 Maja 39.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia:

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)- załącznik nr 6;

Istotne Postanowienia Umowy (IPU)- załącznik nr 5 .

Kod CPV:

79710000-4 Usługi ochroniarskie

79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 Usługi strażnicze

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 1,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana treści Ogłoszenia.pdf 20,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan...łoszenia.pdf 69,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 264,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...tniejszej.pdf 42,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.pdf 263,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się