2018-10-30

Dozór oraz pielęgnacja z utrzymaniem terenów zielonych

1.        ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

telefon: (22) 209 23 60, faks (22) 209 24 74

REGON:017511575-00108, NIP: 113-20-97-244

adres strony internetowej:http://gddkia.bip.gov.pl/

Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie

 

2.        OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D-3.241.77.2018

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

 

3.        TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

4.        ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

5.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.    Przedmiotem zamówienia jest:

Zapewnienia dozoru oraz pielęgnacji wraz z utrzymaniem terenów zielonych oraz konserwacji urządzeń nawadniających i filtrujących wodę, Skweru przy ul. Jastrzębskiej w Szydłowcu oraz Parku przy ul. Kolejowej w Szydłowcu.

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

 

79710000-4 – Usługi ochroniarskie

77313000-7 – Usługi utrzymania parków

90511300-5 – Usługi zbierania śmieci

90610000-6 – Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90913000-0 – Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów

50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Kategoria usług: 23, 1, 16

Załączniki

  77-2018 Ogłoszenie...eniu www.docx 331,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 1 do Umowy...zydłowcu.pdf 2,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  77-2018 unieważnie...5.11.2018.pdf 28,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się