2020-02-27

Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze wraz z Rejonami.

OBSŁUGA PRAWNA ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z REJONAMI

Znak postępowania: O.ZG.D-3.2413.4.2020

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

telefon: 68 327 10 68, faks 68 325 34 68

e-mail:sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.plOddział Zielona Góra

Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:

GeneralnaDyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

O.ZG.D-3.2413.4.2020

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6„Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – środki budżetowe bieżące.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Zielonej Górze wraz z Rejonami. Zakres Usług obejmuje m.in.: doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie dokumentów, pism i umów, kompleksową obsługę prawną kontraktów na budowę dróg a także umów z nimi związanych np. umów podwykonawczych lub umów na pełnienie nadzoru oraz zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

79100000-5 - Usługi prawnicze

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

 

 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 333,33 KB (zip) szczegóły pobierz
  INFORMACJA art. 86 ust. 5 PZP.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się